ریخته گری چدنی آلیاژی

طرح توجیهی امکان سنجی 1000 تن قطعات چدنی – فولادی 69 صفحه

ریخته گری

نوع فایل :pdf              تعداد صفحات : 69                     ظرفیت : هزار تن                 اشتغالزایی: 25 نفر

 

ریخته گری قطعات چدنی

ریخته گری قطعات چدنی

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طـرحهـای سـرمایهگـذاری
اقتصادی انجام میگیـرد. در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادی طـرح مـورد
بررسـی و آنـالیز قــرار گرفتـه و نتـایج حاصــل از آن بــه عنـوان مبنـایی بــرای تــصمیمگیـری
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از چدن و فولاد بـه روش
ریخته گری میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیـه گردیـده اسـت و
مطـابق متـدولوژی فـوق ، ابتـدا محـصول مـورد مطالعـه بـه طـور دقیـق معرفـی شـده و سـپس
بررسیهای لازم روی بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص
چگـونگی تولیـد و امکانـات سـخت و نـرمافـزاری مـورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت
ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطلاعـات مـورد نیـاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نماینـد. امیـد اسـت
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

نام محصول قطعات صنعتی از چدن و فولاد به روش ریخته گری
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 1000 تن در سال

1 -معرفی محصول
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک3 (
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعـات صـنعتی چـدنی و فـولادی از طریـق ریختـه
گری میباشد.
چدن و فولاد از هزاران سال پیش توسط بشر شناخته شده و مورد اسـتفاده قـرار مـیگرفتـه
است. این فلـزات هـر چنـد بـه مـورد زمـان از نظـر کیفـی توسـعه پیـدا کـرده و امـروزه قطعـات
باخصوصیات بسیار متنوع از فولاد و چدن تولید و عرضه میگردد، لیکن شـکل ابتـدایی آن دارای
قدمت بسیار بالا در جوامع بشری میباشـد. سـاخت جنـگ افزارهـای نظـامی بهتـرین نمونـههـای
دسترسی بشر در سالیان بسیار دور بـه ایـن فلـزات و روش تولیـد آنهـا مـیتوانـد عنـوان گـردد.
امروزه چـدن و فـولاد بـه صـورت بـسیار وسـیع یکـی از کالاهـای اسـتراتژیک در جهـان مطـرح
میباشند.
برای شکلدهی چدن و فولاد و تبدیل آنهـا بـه قطعـات و محـصولات مـورد نظـر ، روشهـای
مختلفی وجود دارد که ریخته گری یکی از آن روش ها میباشد و در طرح حاضر نیز هـدف تولیـد
قطعات چدنی و فولادی از این روش میباشد.
سایر روشهای شکل دهی مانند ماشینکاری، اکـسترود، نـورد، بـرش و جـوش و … نیـز مـی
توانند برای تولید قطعات مورد استفاده قرار گیرند که مورد بحث طرح حاضر نمیباشند.
در شکل زیر به منظور ارائه آگاهی بیـشتر، نمونـهای از چنـد قطعـه چـدنی و فـولادی سـاخته
شده از طریق ریخته گری آورده شده است.

================================
موارد کاربرد
· صنعت خودرو
· صنعت کشتی سازی
· صنعت ماشینسازی و تجهیزات
· صنایع ریلی
…. ·
مواد اولیه مصرفی عمده
انواع فولاد ریخته گری و چدن
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) 25
زمین مورد نیاز (مترمربع) 1200
اداری (مترمربع) 60
تولیدی (مترمربع) 500
انبار (مترمربع) 100
زیربنا
تاسیسات و سایر 100
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی 1070 تن در سال
ارزی (یورو) —
ریالی (میلیون ریال) 5292
ســرمایه گــذاری
ثابت طرح
مجموع (میلیون ریال) 5292
……………………………………………………

فهرست صفحه
مقدمه 1
1 – معرفی محصول 2
1 -1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3 (2
2-1 -شماره تعرفه گمرکی 4
3-1 -شرایط واردات محصول 5
4-1 -بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) 8
5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 8
6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد 13
7-1 -بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 15
8-1 -اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز 15
9-1 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 16
18 صادرات شرایط- 1-10
2 – وضعیت عرضه و تقاضا
20
1-2 -بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون 20
2-2 -بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا 25
3-2 -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال 1385 28

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گری قطعات چدنی و فولادی
شهریور 1386
III

فهرست صفحه
4-2 -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون 30
5-2 -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال 1385 31
6-2 -بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم 34
3 -بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
37
4 -تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول 41
5 -بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه بـرآورد حجـم سـرمایه ثابـت مـورد
انتظار
42
6 -برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن 51
7 -پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
55
8 -وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
59
9 -بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 60
10 -وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی 62
11 -تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید 63

………………………………

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟

——————————————
در صورت تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید
لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید
شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253
www.tojihi.com
https://sapp.ir/tojihi.com
https://t.me/joinchat_B7rpNBJrTf

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *