طرح توجیهی مقوای توپر از ضایعات کاغذ و مقوا-5/000 تن

 

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 153

ظرفیت : 5 هزار تن

اشتغالزایی: 18

سال : 86

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

چه چیزی می توان از کاغذهای بازیابی شده به دست آورد؟
بیشتر کاغذهای جدا شده مجددا به کاغذ یا مقوا تبدیل می شود . با کمی اسـتثنا قائـل شـدن کاغـذهای بـه
دست آمده با همان کیفیت کاغذهای قبلی می باشند. به طور مثال از جعبه ها برای بازیافت جعبـه اسـتفاده
می شود.کاغذهای نوشته و چاپ شده هنگامی که بازیافت میشوند از آنها برای کاغذهای کپـی اسـتفاده مـی
شود. کاغذهای جدا شده می توانند برای تولید مواد دیگر ن یز استفاده شوند. به طور مثال خمیر کاغذ بازیافت
شده برای کارتون های تخم مرغ یا جعبه های میوه استفاده شوند . از کاغذهای بازیافـت شـده مـی تـوان بـه
عنوان سوخت، عایق کردن دیوارها و سقف، پرکننده رنگ و یا پوشش استفاده کرد.

دوباره خمیر کردن و غربال کردن
کاغذها از طریق نوار نقاله به یک ظرف بزرگ به نام pulper که حاوی مـواد شـیمیایی و آب اسـت فرسـتاده
می شوند. pulper کاغذها را به قطعات کوچک ریز می کند. با گرما دادن به این مخلوط قطعـات ریـز کاغـذ
سریعا به سلولز تجزیه می شوند که فیبر (مواد آلی گیاهی) خوانده میشود. در نهایت، کاغذ به مخلوط غلـیظ
و نرمی که pulp نامیده میشود تبدیل می شود. pulp از داخـل ظرفـی کـه دارای سـوراخ هـای گونـاگونی
میباشد عبور داده میشود. غربال کننده (Screen (ذرات ریـز آلـودگی و قطـرات کوچـک چـسب را غربـال
می کند. به این فرآیند Screening گفته میشود

—————————————————————

طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ 21570 تن در 245 صفحه

 خمیر کاغذ و مقوا از ضایعات کاغذ (از کاغذهای باطله و ضایعات کشاورزی)

—————————————————————-

پاک سازی
کارخانجات همچنین pulp را توسط گردش دور سیلندر مخروطی شکل تمیز می کنند . آلودگی های سنگین
به خارج از مخروط پرتاب می شوند و به انتهای سیلندر سـقوط مـی کننـد. آلـودگی هـای سـبکتر در مرکـز
مخروط جمع می شوند و از بین می روند. به این پروسه Cleaning میگویند.

Deinking
گاهی اوقات pulp باید دستخوش فرایند شستشوی Pulp) ،فرایند laundering pulp (قرار بگیرد. کار ایـن
مرحله پاک کردن جوهرهای نوشته شده، چسب های باقیمانده و مـواد چـسبناک مـی باشـد. کارخانـه هـای
کاغذسازی معمولا از دو مرحله deinking متـصل بـه هـم اسـتفاده مـی کننـد . ذرات کوچـک جـوهر طـی
مرحلهای که Washing نامیده می شود از pulp شسته میشود. ذرات بزرگتر و چسب ها توسط حباب هـای
هوا طی فرآیندی که Flotation نامیده میشود از pulp جدا میشوند. د ر طی این فرآیند pulp بـه عنـوان
خوراک به ظرف بزرگی که Cell Flotation نامیده میشود وارد شده و در این ظرف هـوا و مـواد شـیمیایی
صابونی شکل که Surfactants نامیده میشوند به pulp تزریق میشوند. Surfactant باعـث مـیشـود کـه
جوهر و چسب از pulp جدا شود و به حبابهای هوا بچسبند و در سطح شناور شوند. حباب های هوا آغشته
به جوهر در سطح مخلوط تولید کف میکنند و از سطح مخلوط پاک میشوند.

پالایش کردن و رنگبری
در طی پالایش به pulp ضربههای متعددی وارد میشود تا فیبرهای بازیافت شـده پـف کنـد و آن هـا بـرای
تولید کاغذ ایدهآل شوند. اگر pulp شامل تکه های بزرگ فیبر باشـد، فرآینـد پـالایش آن هـا را از هـم جـدا
می کند. اگر کاغذ به دست آمده دارای رنگ باشد، مواد شیمیایی رنگ بر، رنگ آن را از بین مـی بـرد. سـپس
اگر نیاز به تولید کاغذ سـفید باشـد بـرای روشـن تـر کـردن و سـفید کـردن کاغـذ بـه آن هـا آب اکـسیژنه
(peroxide hydrogen ،(دیاکسید کلرین (dioxide chlorine (و یا اکسیژن داده می شود؛ به این فرآیند
Bleaching گفته میشود. اگر نیاز به کاغذ قهوهای مثل دستمال کاغذی باشد نیاز بـه ایـن برآینـد نخواهـد
بود.

………………………………….

اطلاعات ضروری برای تدوین طرح توجیهی به روز و اختصاصی

================================
اول
مشخصات محل اجرای طرح
1- مساحت زمین
2- مساحت سازه ها
3- کاربری سازه ها
دوم
1- مشخصات مجری طرح
2- رزومه و سوابق مجری
سوم
1- مشخصات تجهیزات و ماشین آلات طرح
چهارم
1- تعداد اشتغال
2- آدرس محل اجرای طرح
3- موقعیت و مزیت های محل اجرای طرح
پنجم
1- تاسیسات پروژه
2- طریقه اب رسانی
3- طریقه گاز رسانی
4- طریقه برق رسانی
5- طریقه اطفا حریق
6- طریقه سیستم های امنیتی و حفاظتی
7- طریقه سبستم تهویه
8- طریقه سیستم سرمایش و گرمایش
و….

==========================================================
هزینه نگارش طرح توجیهی 600 الی 2ملیون و هشتصد

۱- تجربه ۲۰ سال کار کارشناسی در حوزه های اعتباری و بانکی (پشتیبان تحربی طرح ) خواهد بود
۲- در زمینه( وثایق بانکی )مشاوره های لازم ارائه خواهد شد
۳-تا ۶ ماه پشتیبانی انجام اصلاحات طرح توجیهی انجام خواهد شد
۴- ضمیمه نرم افزار کامفار که پیشرفته ترین نرم افزار تخصصی تجزیه و تحلیل طرح توجیهی میباشد و برخی از بانکها هم آن را اجبار می کنند انجام خواهد شد
۵- طرح توجیهی بسته به پروژه در حجم ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه خواهد بود
6-در صورت پرداخت یک سوم هزینه ، کار نگارش طرح استارت خواهد خورد
7-نگارش طرح از 24 ساعت الی 2 هفته بسته به پروژه مورد نظر زمان خواهد برد

www.tojihi.com

 

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *