طرح توجیهی امکان سنجی 625000 فیلتر هوا فلزی و پلاستیکی75 صفحه

فرم خام و قالب طرح توجیهی 70 صفحه word+راهنمای کاربردی 94 صفحه pdf =تماس بگیرید

 

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :75

ظرفیت :500/000 + 125/000

اشتغالزایی : 31

 

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

فیلتر های هوای فلزی و پلاستیکی

 

معرفی محصول
محصول مورد مطالعه طرح حاضـر، تولیـد فیلتـر هـوا بـرای انـواع خودروهـای سـبک، نیمـه
سنگین و سنگین میباشد. فیلتر هوا یک قطعهای در خودرو است که عهدهدار تـصفیه هـوای وارده
به موتور خودرو بـه منظـور ترکیـب بـا سـوخت و احتـراق آن مـی باشـد. فیلترهـا عمومـاً دارای
صفحهای کاغذی هستند که آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شـکل شـدهانـد. ایـن فیلترهـا در
مسیر گذر هوا از محیط به موتور خودرو قرار داده میشود، به طوری که در هنگام عبـور هـوا از
آن، کلیه گرد و خاکها ، غبار معلق آب، دود و غیره گرفتـه شـده و هـوای تمیـز وارد موتـور مـی
گردد.
فیلتر هوا یک قطعه مصرفی در خودرو است و علت آن این است کـه بـه مـرور گـرد و خـاک،
دوده و دیگر اجرام معلق در هوا روی فیلتر رسوب کرده و سبب کاهش و در نهایت از بـین بـردن
قدرت تصفیه فیلتر می شود و در این زمان است که عمر سرویس دهی فیلتـر بـه پایـان رسـیده و
لذا با یک فیلتر تازه تعویض میگردد. عمر سرویس دهی فیلتـر کـاملاً بـستگی بـه میـزان کـارکرد
خودرو دارد. لازم به ذکر است که کلیه خودروها بدون استثناء از فیلتر هـوا اسـتفاده مـینماینـد و
به عبارت دیگر هیچ خودرویی بدون فیلتر هوا یافت نمیشود.
فیلترهای هوا علاوه بر خودرو در سایر موتورهـای احتراقـی نیـز کـاربرد دارنـد. موتورهـای
مورد استفاده در کشاورزی ، موتورهای مورد استفاده در صنعت، قایقها، سـمپـاشهـا، ژنراتـور
برق، لیفتراکها، جرثقیـلهـا و … کـه از موتـور احتراقـی (بنزینـی – گـازوئیلی – گـازی) اسـتفاده
مینمایند نیز از فیلترهای هوا استفاده می کنند .

محصول دستهبندی- 1-1-1
در حالت کلی فیلترهای هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیمبندی میشوند:
o فیلترهوا برای خودروهای سبک
o فیلتر هوا برای خودروهای سنگین
o فیلترهوا برای خودروهای صنعتی
o فیلترهای هوا برای مصارف خاص
ماهیت کار و عملکرد هر چهار گروه فیلتر با همدیگر یکسان است و آنچه که سبب تفکیک آنهـا
می گردد ساختمان فیلتر، روش تولید و ابعاد ظاهری آنها میباشد.
ISIC کد- 1-1-2
فیلتر هوا مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن دارای کد آیسیک 34301657 میباشد.

2-1 -شماره تعرفه گمرکی
وزارت بازرگانی به عنوان متـولی سیاسـتگـذاری صـادرات و واردات از کـشور و همچنـین
تعیین کننده قانونی مقررات آن، هیچگونه شماره تعرفه مستقلی برای قطعـات مـورد مطالعـه ارائـه
نکرده است. این وزارتخانه کلیه قطعات منفصله خودرو را صرف نظـر از نـوع و نـام آنهـا در یـک
مجموعه کلی طبقه بندی نموده و شماره تعرفه و حقوق ورودی به شرح زیـر را بـرای آنهـا تعیـین
نموده است.

3-1 -شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجهگیـری شـده اسـت کـه
محدودیت خاصی برای واردات قطعات صنعتی وجود نـدارد و بـا توجـه بـه اینکـه قطعـات مـورد
مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی خودرو و غیره طبقه بندی می شـود لـذا مـشمول ایـن عـدم
محدودیت واقع می گردد و لذا کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعـداد اقـدام بـه واردسـازی ایـن
قطعات بنمایند.

در صفحه قبل ذکر شد که مطابق مقررات منتشر شـده از سـوی وزارت بازرگـانی، هیچگونـه
محدودیت قانونی برای واردسازی قطعات صنعتی وجود ندارد، لیکن لازم اسـت بـه مـورد بـسیار
مهم زیر توجه شود.
OES2 1 الف – بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه
AM و – OEM 3
تقسیم مـیگـردد
و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.

1
OEM بازار خودروسازان – در این بازار قطعات برای ساخت خودرو تهیه میشود.
2
OES بازار خدمات پس از فروش خودرو متعلق به خودروسازان – در این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجرای
تعهدات خود در دوران گارانتی و وارانتی خودروها مینمایند.
3
AM این بازار مربوط به فروشگاههای سطح کشور و همچنین تعمیرگاههای عمومی و آزاد میباشدکه ارتباط خاصی با خودرو سازان
ندارند .

3-1 -شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجهگیـری شـده اسـت کـه
محدودیت خاصی برای واردات قطعات صنعتی وجود نـدارد و بـا توجـه بـه اینکـه قطعـات مـورد
مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی خودرو و غیره طبقه بندی می شـود لـذا مـشمول ایـن عـدم
محدودیت واقع می گردد و لذا کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعـداد اقـدام بـه واردسـازی ایـن
قطعات بنمایند.

Õ
در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیـه مـیشـود و لـذا در صـورتی کـه امکـان
ساخت داخل برای قطعهای موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازی قطعـه مـورد
نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیـر و فـروش آن بـه خودروسـاز اتفـاق نمـیافتـد (خودروسـاز
قطعات وارداتی را خرید نمیکند)
OES بازار Õ
شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار OEM است.
AM بازار Õ
در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتـی قابلیـت رقابـت بـه
لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.
با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا” امکان واردات و فـروش قطعـات در
بازار OEM و OES تنها برای شرکتهای خودرو ساز قابـل انجـام بـوده ولـی در بـازار AM
واحدهای مختلف امکان واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .
ب – فیلتر هوا در گروه قطعات تند مصرف خودرو ( move fast ( طبقهبنـدی مـیگردنـد، لـذا
مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار بیـشتر از بـازار خودروسـازان اسـت بطوریکـه
بخش عمده این قطعات در بازار OE , AM مصرف می شود و از اینرو میـزان واردات در صـورت
وجود مزیت رقابتی قابل انجام خواهد بود .
4-1 -بررسی و ارائه استانداردهای موجود در مورد محصول

……………………………………………………………………………………………………………

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

 

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

 

 نگارش طرح توجیهی اختصاصی  – بروز رسانی طرح های توجیهی آماده –

فایل های آماده  را  در صفحه محصول درخواست نموده  و کاملاً رایگان در تلگرام و با عضویت درگروه دریافت نمائید

https://t.me/freetojihidotcom

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *