طرح توجیهی بازیافت ظروف پلاستیکی

دانلود طرح توجیهی بازیافت 1000 تن ظروف پلاستیکی-51 صفحه

نوع فایل : pdf –        صفحات: 51 صفحه + 9 صفحه word               ظرفیت : 1000 تن –                  اشتغال زایی : 24 نفر

به اضافه 2 طرح بازیافت دیگر

 دانلود رایگان خلاصه طرح

 طرح توجیهی بازیافت ظروف پلاستیکی

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر اﺳﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ زﺑﺎﻟـﻪ ﻫﺎﯾﺘـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ .ﮐﺮ « ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ را د و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ داد؟ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن زﯾﺎن ﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی، از
ﺑــﯿﻦ رﻓــﺘﻦ ﻣﻨــﺎﺑﻊ و آﻟــﻮدﮔﯽ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾــﺴﺖ ﻣــﯽ ـﻮد ﺷـ . ﺑﺮاﺳــﺎس آﻣﺎرﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد روزاﻧــﻪ 3/5 ﺣﺪود ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ زﺑﺎ ﻟﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ اﺳﺖ 40 ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺣﺪود ﻫﺰار ﺗﻦ در روز . ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ ﻧﯿـﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨـﺪ دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣـﺼﺮف و ﮐـﺎرﺑﺮد آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ، ازدﯾﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫـﺎی ﻗﺎﺑـ ﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ 177 ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻤـﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺖ 500 ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل ﺗﻦ در روز . ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻓـﯿﻠﻢ ﯾـﺎ ﻓﯿﺒـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ ﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد . ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﺮارﺗـﯽ، ﺗـﺮاﮐﻢ ﭘـﺬﯾﺮی و ﺗﻐﯿﯿـﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦﺗﺮ ﻓﺘـﺎﻻت ﯾﮑـﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ و در ﺑﻄﺮی ﻫﺎ و ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود

طرح توجیهی

 

700 تن ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف

 

ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر رود .ﺳﺎل در ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫـﺎی ﺧﻮدﺗﺨﺮﯾـﺐ 1998 ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺳﺎل وارد ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ دارد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﭼﺮﺧﻪ زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﻦ در ﻣﺤﻞ 1/5 ﻫﺎی دﻓﻦ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی، 2 ﺗﺎ ﺗـﻦ ﮐﻤﺘـﺮ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻨﺎزل و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺿـﺎﯾﻌﺎت 19 از 50 درﺻﺪ ﺑﻪ 2020 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳـﺖ. ﮐـﺸﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ر ا رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣـﺪ اﺳـﺖ .
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺳـﺖ . در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، از ﯾﮏ ﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﯽ 20 ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از ﻫـﺰار ﺑﻄـﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ 100 ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 36 اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ 4 ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ
درﺻﺪ روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﻣـﯽ 64 ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان
درﺻﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎﺿﻼب 42 ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﮐﻞ ﻣﯿـﺰان درﺻـﺪ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

170صفحه راهنما

  • راهنمای سایت
  • لطفا در خرید خود دقت کنید
  •  اگر شما طرح مورد نظر خود را بخرید 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی را هم میتوانید رایگان دریافت کنید.
  • ❤️❤️❤️

امکان دانلود رایگان 170 صفحه

راهنمای طرح توجیهی

دکمه خرید و پرداخت آنلاین

این طرح توجیهی

پائین تر است

راهنمای طرح توجیهی

در تلگرام و واتساپ

مختص خریداران طرح آماده

9126264253

اگر به روز شده این طرح را لازم دارید

به همین شماره واتس آپ پیام بدید

===================================

« امکان دریافت رایگان

خلاصه این طرح توجیهی»

قبل از خرید برای

کلیه کاربران

🌺🌺🌺🌺🌺

و همچنین یک طرح توجیهی کامل جهت دانشجویان

فقط در پایین همین صفحه درخواست نمایید تا در واتساپ یا تلگرام ارسال گردد

از پاسخ به سفارشات ناقص و یا غیر از

طرح های موجود معذورم

صفحه اینستاگرام سایت

 

farokh_karafarini@

گارانتی بازگشت وجه

گارانتی بازگشت وجه

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

جهت خرید و واریز کارت به کارت

شماره کارت پایین صفحه

زیرکادر جستجو

عزیزانی که قصد جدی برای

سفارش طرح اختصاصی دارند 

طرح آماده بصورت رایگان

ارسال میشود

   

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

همانطور که بارها در سایت اعلام شده

طرح های آماده

   

قدیمی هستند

2021-04-19T03:42:20+04:30

دانلود طرح توجیهی بازیافت 630 تن مواد پلاستیکی

 

ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮ آﻣﯿﺰه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﭘﻼ ﺳﺘﯿﮏ ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ از اﯾﻦ ﻧـﻮع ﭘﻠـﯽ ﻻﮐﺘﯿـﮏ اﺳـﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺳﯿﺪﻻﮐﺘﯿﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺑـﺴﯿﺎر ﺧـﻮﺑﯽ ﻫﻢ دارد، در آﯾﻨﺪه رﻗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﺮای ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺘـﺪاول اﻣـﺮوزی ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨ ﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ 7 ﻫﺎ ﺣﺪود درﺻـﺪ زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﺎﻧﮕﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻢ ﻋﻤﺪه زﺑﺎﻟﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 80 درﺻﺪ ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻇـﺮوف ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻌﻄـﺎف
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﺮ اﺳﺖ ی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺷﯿﺮ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ 20 ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ دﯾﮕﺮ از ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻟﺬا ﻟﺰوم ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺿﺮورری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه ﺑﺎزﯾﺎ ﻧﻤﻮد ﻓﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آن را اﻋﻼم .

……………………………………………………………………………………………………………

معرفی محصول
– نام و کد محصول
– شماره تعرفه گمرکی
– ارائه استاندارد های محصول
– بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
– موارد مصرف و کاربرد
– طبقه بندی محصول
– کالای قابل جانشین
– اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
– کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
– مشخصات فنی و خواص محصول
– وضعیت عرضه و تقاضا
– بررسی بازار جهانی و کشوری
– بررسی ظرفیت بهره برداری
– وضعیت طرح های جدید
– بررسی روند واردات محصول
– بررسی روند مصرف
– بررسی روند صادرات محصول
– بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات
– وضعیت تقاضا
– بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید
– عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
– تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم
– فرایند تولید محصول
– برآورد حجم سرمایه گذاری
– زمین
– محوطه سازی
– ساختمان سازی
– ماشین آلات و تجهیزات
– تاسیسات
– ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی
– وسایل نقلیه
– لوازم اداری
– هزینه های قبل از بهره برداری
– هزینه های پیش بینی نشده
– محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
– میزان مواد اولیه مورد نیاز سالیانه و قیمت آن
– نیروی انسانی مورد نیاز
– محاسبه هزینه مصرفی سوخت و انرژی سالیانه
– استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت
– تعمیرات و نگهداری
– محاسبه اجزاء و میزان سرمایه در گردش
– هزینه های تولید سالیانه
– پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح
– ارائه جمع بندی نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

دانلود طرح توجیهی بازیافت ظروف پلاستیکی

دانلود طرح توجیهی رایگان

سفارش طرح توجیهی اختصاصی 

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه کوتاه و یا امکان دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

دانلود طرح توجیهی بازیافت 1000 تن ظروف پلاستیکی-51 صفحه
قیمت : 15,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

هدیه سایت به مشتریان

.......
🎁🎁🎁
.......
 
هدیه خریداران طرح توجیهی
 
 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه
   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

  • در صورتی که برای دریافت فایل
 

خریداری شده

 
  • مشکل داشتید حتما در واتساپ
 
  • پیام بدهید تا ارسال شود
 
2021-04-13T13:51:46+04:30
2 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *