طرح توجیهی بازیافت پلاستیک

pdf

1000 تن 51 صفحه

630 تن 47 صفحه

 

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ دارد .

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﭼﺮﺧﻪ زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﻦ در ﻣﺤﻞ 1/5 ﻫﺎی دﻓﻦ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی، 2 ﺗﺎ ﺗـﻦ ﮐﻤﺘـﺮ اﺳﺖ .

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻨﺎزل و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺿـﺎﯾﻌﺎت 19 از 50 درﺻﺪ ﺑﻪ 2020 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳـﺖ.

ﮐـﺸﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ر ا رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣـﺪ اﺳـﺖ .
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺳـﺖ . در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، از ﯾﮏ ﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از بیست ﻫـﺰار ﺑﻄـﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ صد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اروﭘﺎﯾﯿﺎن سی و شش ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ می کنند

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *