گیاهان دارویی

طرح توجیهی امکان سنجی بسته بندی گیاهان داروئی 100 تن- 113 صفحه

نوع فایل: pdf             تعداد صفحات :113               ظرفیت :100 تن                  اشتغالزایی : 18

بسته بندی گیاه داروئی

بسته بندی گیاه داروئی

معرفی محصول
هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم
است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون
تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی
مورد نیاز خواهد بود.
در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک
از محصولات میباشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی (نامگذاری بروکسل)
محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل
شود.
در زمان گذشته، مجموعه گیاهان داروئى مورد مصرف روز، بعنوان منبع اصلى مواد شفابخش مـورد اسـتفاده
قرار مى گرفت. تا آنکه پس از به بازار آمدن داروهاى شیمیایی استفاده از مواد
طبیعى مذکور بطور چشمگیرى کاهش یافت. ولی در سالهاى اخیر، آشنائى علمى و بنیادى انسان با خواص و
آثار مفید مواد داروئى طبیعى، مجدداً موجبات استفاده روز افزون از آنها را فراهم آورده است . بهمین دلیل در
عموم کشورهای پیشرفته، مراکز تحقیقاتى خاص گیاهان داروئی تأسیس گشته است که این مراکز تحقیقاتی،
هر روزه مواد مؤثره متعددی را درگیاهان به همراه اثرات مطلوب آنها شناسائی و معرفی می کنند.

اصولآً گیاهان داروئی به گیاهانی اطلاق می کردد که بخشى هائى از آن حاوى مواد مؤثره داروئـی مـی باشـد .
میزان مواد مؤثره داروئى موجود درگیاهان با مصرف مواد شیمیایی در طول کاشت، داشـت و برداشـت تغییـر
می کند و عواملی مانند علف کش، قارچ کش، حشره کش وکود هـاى شـیمیایی، آب و آبیـاری، خـصوصیات
خاک، درجه حرارت محیط، کیفیت نور و شدت روشـنائى، مکـان رویـش و موجـودات زنـده پیرامـون گیـاه،
درکیفیت وکمیت مواد مؤثره گیاه اثر مستقیم دارند.
البته نباید فراموش کرد که اصلاح ژنتیکى گیاهان داروئی نیز می تواند در این امـر مـؤثر باشـد . درکـشور مـا
بعلت تنوع آب و هوائى، گیاهان داروئی مختلفى بصمورت خودرو رشد مى نماید . از میان 7500 گونه گیاهی
که در کشور شناخته شده است، تعداد زیادى از آنهاگیاهانى هستندکه به دلائلى داروئـى نامیـده مـى شـوند .
شناخت، کشت و پرورش و فرآورى این گیاهان مى تواند عـلاوه بـر رفـع نیـاز داخلـی کـشور یکـی از منـابع
صادراتى خوب براى تأمین ارز باشد.
1-2 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
در ایـن بخـش نـام و کـاربرد، طبقـه بنـدی، مشخـصات فنـی و بـسته بنـدی محـصول مـورد بررسـی قـرار
خواهد گرفت.

1-1-2 نام و کاربرد محصول
امروزه گیاهانی بعنوان گیاه داروئى شناخته می شوند که دارای صفات زیر باشند.
1 -در پیکر این گیاهان مواد خاصی ساخته و ذخیره می شود که می تواند بـراى مـداوا ی برخـى از بیماریهـا
مورد استفاده قرارگیرند. این مواد در طى فرآیندهای بیوشیمیایی به نـام ‹‹متابولیـت هـاى ثـا نـوى›› تولیـد
می گردند.
2 -ممکن است اندام خاصی ازگیاه حاوی مواد مؤثره باشد و تمام گیاه منبع ماده داروئی نیست.
3 -معمولآً از اندامهای مورد نظر بصورت تازه استفاده نمى شود و باید تحت تأثیر عملیات خاصى مانند آنچـه
در این پروژه در نظرگرفته شده، فرآیند شده و سپس مورد استفاده قرار گیرد.
4 -گیاهان داروئی بر خلاف سایرگیاهان (مانند غلات و سبزیجات) مصارف خاصی دارنـد و بـراى تولیـد آنهـا
سطوح زراعی محدودى نیزکفایت میکند.
لازم به ذکر است که مسئله داروثی بودن گیاهان امری در حال تغییر است، بطوری که گیاهی که تـا دیـروز
داروئی شناخته نمی شده است ممکن است فردا بعنوان یک گیاه ارزشمند داروئی معرفی گردد و یا بر عکـس

بررسی هاى عملی روز ثابت کند که برخى از گیاهانی که تا امروز داروئـی شـنا خته شـده اسـت، فاقـد ارزش
داروئى است.
آمار جهانی نشان می دهد که مواد مؤثره موجود در پنجاه درصد از داروهاى عرضه شده به بـازار اروپـا دارای
منشاء گیاهى است و حتی در برخی ازکشورها درصد مذکور به رقم نود رسیده است . کشورهاى آمریکا، ژاپـن
و آلمان از خریداران بزرگ گیاهان داروئى می باشند تا صنعت داروسازى
خود بدین وسیله رونق بخشند وکشور مجارستان از بزرگترین صادرکنندکان گیاهـان داروئـى بـه کـشورهاى
اروپائى است.
گیاهان داروئی براى درمان بیمارى هاى مختلفى بکار می روند که برخى از آنها در جدول شماره (0-2 (آمده
است

بسته-بندی-گیاهان-دارویی

امروزه گیاهان داروئى بر حسب وضعیت تولید مثل گیاهان طبقه بندی مى شود که عبارتند از:
1 -تیره سرو (مانند درخت پیرو)
2 -تیره آلاله
3 -تیره خشخاش
4 -تیره گل سرخ
5 -تیره پروانه آسا (مانند شیرین بیان)
6 -تیره سداب
7 -تیره عناب
8 -تیره چتریان (ما نند گشنیز، زیره، انیسون، رازیانه، شبت، سنبل ختا ئى، ا نجدان رومی)
9 -تیره آقطى
10 -تیره سنبل الطیب (مانند والریانا)
11 -تیره خرزهره (مانند پروانش)
12 -تیره ژنتیانا (مانند سنتاریوم)
13 -تیره نعناع (ما نند اسطوخودوس، بادرنجبویه، مر یم گلى، مرزه، زوفا، مرزنجوش، آویشن، نعناع، ریحان)
14 -تیره بادمجان (مانند بنگ دانه، شابیزک، تاجریزى، تاتوره)
15 -تیره میمون (مانند خرگوشک، گل انگستانه، دیجیتاس)
16 -تیره زیرفون (مانند نمدار)
17 -تیره پنیرک (مانندگل ختمی، پنیرک)
18 -تیره شب بو (مانند خردل سیاه، خردل سفید و شب بو)
19 -تیره پامچال
20 -تیره کاسنى (مانند با بونه رومی، بومادران، بابونه، همیشه بهار، گلرنگ، سرداربو)
21 -تیره گل مغربی
22 -تیره سنجد (مانند سنجد تلخ)
23 -تیره بارهنگ (مانند اسفرزه، بارهنگ)
24 -تیره کدو (مانند کدوتلخ، کدوی تخمه کاغذی)
25 -تیره علف هفت بند
26 -تیره شاهدانه (مانند رازک، شاهدانه)

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

—————————————————————————————————–

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *