طرح توجیهی امکان سنجی 150/000بوق خودرو 47 صفحه

 

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :47

ظرفیت :150000 عدد

اشتغالزایی : 27

boogh1

در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل
از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا ایـن
مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شـده
به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسـازی مبـانی کـه
بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچـون میـزان سـرمایهگـذاری لازم، بـرآورد هزینـههـای تاسیسـات و
ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل نمـود کـه مطالعـه ایـن دسـتورالعمل
میتواند سرمایهگذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمـده و
در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسـی شـده و
در نهایت ظرفیت های اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تـا بـا اسـتفاده از آن
سرمایهگذاران محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه بـاز
و مسیرشفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.
از سویی دیگر با توجه به وابستگی کامل تولید این قطعه به تولید خودرو پیشنهاد مـیگـردد تـا از طریـق مـذاکره بـا
شرکتهای تولیدکننده خودروساز جهت مشارکت در سرمایهگذاری حداقل بخشی از بازار تولیـد ایـن قطعـه را بـا ایـن
سرمایهگذاری مشترک تامین نمود.
با این حال به دلیل آنکه عنوان این طرح مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید بوق خودرو میباشد لذا این مهندسین
مشاور در این گزارش به بررسی مطالعات بازار و امکانات مورد نیاز جهت تاسیس واحد تولید این قطعه اقدام نموده
است و البته با توجه به این توضیحات به سرمایه گذاران محترم توصیه میشود برای سرمایه گذاری جهت تولید
محصولات مشابه همچون بوق موتورسیکلت توجه ویژه داشته باشند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک
در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

١ معرفی محصول

با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران طرح حاضـر
مربوط به بوق خودرو میباشد. مشخصات فنی محصول این طرح در جدول ١ ارائه شده است.

جدول١ ‐ مشخصات فنی محصول طرح
نام محصول مشخصات فنی
بوق خودرو الکترومکانیک و از نوع حلزونی
١ ١ نام و کد محصول ( آیسیک٣ (

مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن این محصول دارای کد آیسیک به شرح جدول ٢ می باشد.

جدول٢ ‐ کد آیسیک محصول طرح
ردیف نام محصول کد آیسیک
٣١٩٠/١٣/١١ خودرو بوق انواع ١
٣١٩٠/١٣/١٢ سواری خودرو بوق ٢
٣١٩٠/١٣/١۴ کامیون بوق ٣
١ ٢ شماره تعرفه گمرکی
مطابق طبقه بندی موجود در مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـانی و تائیـد شـده از سـوی دفتـر تعیـین تعرفـه
گمرک ایران شماره تعرفه محصول طرح بشرح جدول ٣ ارائه شده است.

جدول٣ ‐ شماره تعرفه گمرکی محصول طرح
ردیف محصول شماره تعرفه حقوق ورودی
١
دستگاههای علامت دادن سمعی جهت
خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون،
کامیونت و ماشینآلات راهسازی و کشاورزی
۴٠ ٨۵١٢/٣٠/١٠
دستگاههای علامت دادن سمعی جهت سایر ٢
خودروها ۴٠ ٨۵١٢/٣٠/٩٠

١ ٣ شرایط واردات محصول
طبق کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی سال ١٣٨۶ محـدودیت خاصـی جهـت واردات محصـول مـورد
مطالعه وجود ندارد لذا با پرداخت حقوق گمرکی طبق جدول شماره ٣ امکان واردات وجود دارد.

١ ۴ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
با مراجعه به آخرین فهرست استانداردهای ملی موجود در سایت اینترنتی موسسه استاندارد ملی ایران شماره
استانداردی جهت بررسی این قطعه در خودرو بدست نیامد.
١ ۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

جهت تعیین قیمت هر کالا بایستی بازارهای تعیین کننده قیمت آنرا مورد بررسی قرار داد. در کشور ما بازارهای
تعیین کننده قیمت شامل ارگانهای ذیل میباشد.
‐ نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان)، سازمان بورس اوراق
بهادار، سازمان بورس فلزات و…
‐ بازارهای غیر رسمی مانند اصناف و بازاریان
لازم به ذکر است که قیمت اغلب کالاهای اساسی که در سبد کالای مصـرفی خـانواده قـرار دارد و یـا جـزو کالاهـای
استراتژیکی و حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین میشود و سایر کالاها مانند کالای مورد بررسی
در این طرح توسط بازار های غیر رسمی و فروشندگان و واسطه ها تعیین میگردد.

======================================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که امکان سنجی و توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه کوتاه و یا امکان دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *