طرح توجیهی امکان سنجی مقدماتی طرح تولید 155000بلندگوی کاغذی

در سال

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :38

ظرفیت :155000

اشتغالزایی : 20

بلندگو-کاغذی

 

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح
نام محصول : بلندگوی کاغذی
ظرفیت پیشنهادی طرح : ١۵۵ هزارعدد در سال
موارد کاربرد : اسپیکرها، بلندگوهای سقفی و رادیوهای کوچک
عمده مواد اولیه مصرفی : ورق و مفتول فولادی
اشتغال زایی (نفر) : ٢٠
زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٢٠٠٠
مصرف آن در گذشته دارای روند Neodymium به دلیل جایگزینی این کالا با بلندگوهای دارای دیافراگم از جنس آلیاژ
نزولی بوده و طبق پیش بینی های انجام شده در سال ١٣٩١ به ۵ هزار عدد کاهش می یابد لذا اجرای این طرح توجیه
پذیر نخواهد بود.
مساحت ساختمانها
(متر مربع) :
اداری ٢٠٠
تولیدی ٨۶۴
سایر ٧۵
مجموع ١١٣٩
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی : ۶۵
میزان مصرف انرژی :
٢۵٠ (lit/h) آب
١٢٠ (kw) برق
١۵ (m٣/h) گاز
سرمایهگذاری ثابت
طرح :
ارزی ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ریالی (میلیون ریال) ٧٧٠٠
جمع کل (میلیون ریال) ٧٧٠٠
استان های پیشنهادی محل اجرای طرح
(بر اساس اولیویت بندی شهرک های صنعتی هر استان) :
به دلیل عدم توجیه پذیری محصول این طرح استانی
پیشنهاد نمی گردد.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
١‐ معرفی محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٧
٧……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….( ١‐ نام و کد محصولات (آیسیک ٣ ‐١
٢‐ شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٨ ‐١
٣‐ شرایط واردات محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٨ ‐١
۴‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول………………………………………………………………………………………………………………………………… ٨ ‐١
۵‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ……………………………………………………………………………………. ٨ ‐١
١‐ مروری بر قیمت های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٩ ‐۵‐١
٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٩ ‐۵‐١
۶‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٩ ‐١
٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ………………………………………………………………………………………. ١١ ‐١
٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز …………………………………………………………………………………………………………………………… ١١ ‐١
٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول…………………………………………………………………………………………………………………. ١١ ‐١
١٠ ‐معرفی شرایط صادرات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١٢ ‐١
٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٣
١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی سالهای گذشته……………………………………………………………………………………………………….. ١٣ ‐٢
١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١٣ ‐١‐٢
٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور ………………………………………………………………………………………………….. ١٣ ‐١‐٢
٣‐ بررسی روند تولید واقعی محصول طرح در کشور ………………………………………………………………………………………………………………. ١٣ ‐١‐٢
۴‐ بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………………………. ١۴ ‐١‐٢
۵‐ نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال……………………………………………………… ١۵ ‐١‐٢
۶‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول………………………………………………………………. ١۵ -١‐٢
٢‐ بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه………………………………………………………………………………………………………………………… ١۶ ‐٢
١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور……………………………………………………………………………………………………………………………….. ١۶ ‐٢‐٢
٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ۵ سال گذشته………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٧ ‐٢
۴‐ جمع بندی عرضه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٧ ‐٢
۵‐ بررسی روند مصرف در ۵ سال گذشته …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٨ ‐٢
۶‐ بررسی روند صادرات طی ۵ سال گذشته………………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٩ ‐٢
١‐ برآورد قابلیت صادرات طی سالهای آتی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٩ ‐۶‐٢
٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات طی سالهای آتی……………………………………………………………………………………………………………. ١٩ ‐٢
١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده ………………………………………………………………………………………………………………………………… ١٩ ‐٧‐٢
٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار ………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٠ ‐٧‐٢
٣‐ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها…………………………………………………………………….. ٢١
١‐ نگاهی به روشتولید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢١ ‐٣
٢‐ مقایسه روشتولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………………………………………… ٢١ ‐٣
۴‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در تولید محصول ……………………………………………………………..

۵‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز ………………………………………………………….. ٢٢
١‐ زمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٣ ‐۵
٢‐ محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٣ ‐۵
٣‐ عملیات ساختمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢۴ ‐۵
۴‐ ماشین آلات و تجهیزات تولیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢۴ ‐۵
۵‐ تاسیسات عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢۵ ‐۵
۶‐ وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢۶ ‐۵
٧‐ ماشین آلات حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢۶ ‐۵
٨‐ هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢۶ ‐۵
٩‐ هزینه های پیشبینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢۶ ‐۵
١٠ ‐ برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٧ ‐۵
١‐ لحاظ کردن نقطه سربسر تولید ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٧ ‐١٠‐۵
٢‐لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٧ ‐١٠‐۵
۶‐ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن…………………………………………………………………………………………………………………. ٢٩
١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها ………………………………………………………………………………………………………………… ٢٩ ‐۶
٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٠ ‐۶
٣‐ بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده…………………………………………………………………………….. ٣٠ ‐۶
٧‐ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٠
٨‐ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣١
٩‐ بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح…………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٢
١‐ برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٢ ‐٩
٢‐ برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣٢ ‐٩
٣‐ برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٣ ‐٩
۴‐ برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٣ ‐٩
۵‐ برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣۴ ‐٩
۶‐ سایر تجهیزات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣۴ ‐٩
٧‐ برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣۴ ‐٩
١٠ ‐ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣۵
١‐ حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………………………………………….. ٣۵ ‐١٠
٢‐ حمایت های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣۵ ‐١٠
١١ ‐ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید……………………………………………………………………….. ٣۶
١‐ بررسی بازار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣۶ ‐١١
٢‐ عرضه و تقاضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣۶ ‐١١
٣‐ هزینه های سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣۶ ‐١١
۴‐ ظرفیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣۶ ‐١١
۵‐ اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣۶ ‐١١
۶‐ تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات………………………………………………………………………………………………………………………… ٣٧ ‐١١
٧‐ پیشنهاد محل اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣

در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل
از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررس یهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این
مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شده
به تهیه امکان سنجی مقدماتی طرح های مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که
بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچون میزان سرمای هگذاری لازم، برآورد هزین ههای تاسیسات و
ماشین آلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل نمود که مطالعه این دستورالعمل
می تواند سرمایه گذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسی های فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در
ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده و در
نهایت ظرفیت های اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن
سرمایه گذران بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز و
مسیرشفاف در حد مطالعات امکان سنجی مقدماتی اقدام نمایند.
این نکته حائز اهمیت است که عدم توانایی واحدهای تولیدی داخل در استفاده از فن آوری های بروز در زمینه
کالاهای الکتریکی و ارائه محصولات متنوع با کارایی های چندگانه و بهینه فعالیت در زمینه تولید کالای مورد نظر در
عرصه رقابت با شرکت های خارجی تولید کننده صاحب نام در زمینه محصولات الکترونیکی با مشکلاتی همراه
می باشد که جهت رفع آنها بایستی به جذب بازار این شرکتها اقدام نموده بدین معنی که از طریق مذاکره با شرکتهای
خارجی تولیدکننده این محصول و اخذ تائید فنی جهت مونتاژ داخلی محصولات با عنوان آنها به تکنولوژی روز ساخت
این قطعات دست یافته و زمینه را جهت تولیدات قابل رقابت با کالای خارجی ایجاد نمود.
با توجه به این توضیحات به سرمایه گذاران محترم توصیه می شود در صورت علاقمندی جهت راه اندازی واحد تولیدی
این محصول ابتدا مطالعاتی در کشورهای صاحب تکنولوژی تولید این محصول انجام داده و سپس با الگوبرداری از آنها
و یا عقد قرارداد با شرکتهای شناخته شده تولیدی این محصول نسبت به مونتاژ داخلی آن اقدام نمایند و در آینده پس
از دستیابی به دانش فنی و کسب مهارت لازم نسبت به تولید قطعات آن در داخل کشور اقدام نماید.

……………………………………….

محصول تولیدی طرح انواع بلندگوی کاغذی می باشد. بلندگوها از مهمترین بخش های سیستم های صوتی می باشند.
بلندگو تبدیل کننده انرژی الکتریکی یعنی علائم تقویت شده صوتی به انرژی مکانیکی و تبدیل عمل مکانیکی به انرژی
آکوستیکی می باشند.
دیافراگم بلندگو غالبا از کاغذ ساخته میشود تا بتواند به راحتی حرکت کند. مرکز دیافراگم به مرکز بلندگو که سیم
پیچ قرار دارد متصل شده است و از اطراف نیز از طریق ثابت کننده به بدنه بلندگو متصل شده است. هنگامی که
جریان الکتریکی از طریق سیمهای سیمپیچ بلندگو عبور میکند باعث بوجود آمدن میدان مغناطیسی میگردد که در
اثر مجاورت با آهنربای بلندگو باعث بالارفتن یا پایین آمدن هسته مرکزی و درپوش محافظت شده و در نتیجه کاغذ
دیافراگم را به داخل کشیده یا به داخل یا خارج هدایت می کند. در اثر حرکت سریع این هسته و تغییرات پیوسته
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بلندگوی کاغذی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
ش ویرایش ٠ ‐ آبان ماه ١٣٨٧ شماره صفحه: ١٠ 􀧀د􀧯ا􀶟􀢂 شاور ن 􀥛 ن 􀲻􀶋 ند􀩀􀥟
جریان الکتریسیته در داخل سیمپیچ، کاغذ دیافراگم بصورت پیوسته نوسان خواهد کرد که خود باعث ایجاد صوت می
شود. بلندگوها از لحاظ پاسخ دهی فرکانس به سه دسته تفکیک می شوند:
بلندگوی بزرگی است که برای تولید اصوات با فرکانس پایین تولید شده است. برای «Woofer» ‐ بلندگوهای ووفر
تولید اصوات با فرکانس پایین، کاغذ دیافراگم، تحرک کمی دارد به همین دلیل اندازه این بلنگوها بزرگ انتخاب شده
است.
در ابعاد کوچک طراحی شده تا کاغذ دیافراگم آن بتواند به سرعت مرتعش شود. «Tweeters» ‐ بلندگوهای تویتر
بنابراین از این بلنگوها برای پخش اصوات با فرکانس بالا (اصوات زیر) استفاده میشود.
با ابعادی متوسط توانایی تولید فرکانسهای میانی حوزه اصوات قابل شنیدن برای انسان را «Midrange» ‐ بلندگوهای
دارد. اندازه متوسط آن و طراحی آن بگونهای است که به جز اصوات بسیار زیر و اصوات بسیار بم توانایی پخش بقیه
اصوات را نیز دارا است. بنابر این در کاربردهای خانگی و آماتوری بطور گستردهای از آنها استفاه میشود.
به طور «Tweeter» و یک «Woofer» گاهی برای تولید صدا با کیفیت بهتر از ترکیب یک «Crossover» ‐ بلندگوهای
همزمان استفاده میشود. در این حالت لازم است که فرکانسهای صوت به دو قسمت تفکیک می شوند و فرکانسهای
عبور کند. در بلندگوهای با کیفیت بالا هر دو قسمت در درون «Tweeter» و فرکانسهای پایین از «Woofer» بالا از
یک مجموعه قرار دارد.

…………………………………………………………………

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که امکان سنجی و توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *