طرح توجیهی تولید افزودنیهای بتون

برای افزایش سرعت گیرش و حفظ کیفیت

 

نوع فایل-  pdf

تعداد صفحات : 44   صفحه

حجم فایل :497 ک ب

ظرفیت:   360تن

اشتغالزایی: 39

قیمت :8000

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

امکان دانلود  170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

موادی هستند که زمان انتقال از فاز خمیری به فاز سخت اولیه را افزایش میدهند. این مـواد در دمـای
بالای 20 درجه سانتیگراد، برای افزایش زمانی که بتون قابلیت شکلپذیری دارد یا هنگامی که نیاز به بتون-
ریزی مقادیر زیادی بتون طی چند ساعت متمادی باشد و سایر موارد استفاده میشوند.
– مواد عایق کننده
12
موادی هستند که جذب مویینه آب توسط بتون را کاهش میدهند.
– مواد چند منظوره
13
موادی هستند که ترکیبی از عملکردهای بالا را دارا هستند.
– افزودنیهای خاص
14
هر چند که در این استاندارد این دسته ذکر نشدهاند، اما برای تکمیل دستهبندی نیاز به ذکر آنهـا مـی-
باشد. این دسته از افزودنیها شامل جلوگیریکنندههای خوردگی، کمـککننـدههـای پمپـاژ بتـون، اصـلاح-
کنندههای رئولوژی، اصلاحکنندههای انقباض و سایر افزودنیهایی است که برای مقاصد خاص و یا در بتـون-
های ویژه به کار میروند.

1ـ1ـ نام و کد آیسیک محصول
متداولترین طبقهبندی و دستهبندی در فعالیـتهـای اقتصـادی همـان تقسـیمبنـدی آیسـیک اسـت.
تقسیمبندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقهبندی و دستهبندی استاندارد بینالمللـی فعالیـتهـای
اقتصادی. این دستهبندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت
رقمی اختصاص داده میشود. محصول این مطالعه افزودنیهای بتون برای افزایش سـرعت گیـرش و حفـظ
کیفیت آن میباشد. کد آیسیک3 در جدول (1 (ارائه شده است.

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *