طرح توجیهی امکان سنجی تولید 700 تن شافت های فولادی 52 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 52

ظرفیت : 700 تن

اشتغالزایی: 26 نفر

سال : 86

 

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

شافت ها ( shafts ( در صنعت برای انتقال حرکت چرخشی مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد و
تقریبا به جرأت می توان گفت که هیچ ماشین یا تجهیزی در جهـان وجـود نـدارد کـه در آن عامـل
چرخنده وجود داشته باشد ولی شافت در آن بکار نرفته باشد . از نگاه شکلی مـی تـوان گفـت کـه
شافت یک میله فولادی است که روی آن چرخ دنـده ، پـولی ، غلتـک ، چـرخ زنجیـر و دیگـر ادوات
محرک نصب شده و بواسطه آن شافت شروع بـه چـرخش نمـوده و ایـن چـرخش بوسـیله سـایر
ادوات متحرک به اجزاء یا ماشین دیگر منتقل می گردد .
جنس شافت ها از فولاد بسیار محکم ساخته شـده و بواسـطه آن قـدرت تحمـل بـار پیچـشی
بسیار بالا به آن داده می شود .
شافتها یک محصول واسـطه ای محـسوب مـی گردنـد کـه خـود در تولیـد سـایر محـصولات
صنعتی مورد استفاده دارند .
در اشکال زیر نمونه هایی از شافت های فولادی مورد استفاده در صنعت آورده شده است .

از نقطه نظر تنوع ، شافتها را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :
· شافت موتورهای الکتریکی
این شافت ها حالت عمومی داشته و براساس قدرت قابل انتقال ، دور ، گـشتاور ، شـرایط محیطـی
کار و دیگر معیار های مکانیکی طراحی ، ساخته و مورد استفاده قرار می گیرنـد . الکتروموتورهـا
، پمپ ها ، کمپرسورها و غیره موارد استفاده از این نوع شافت ها می باشند و به همین خـاطر هـم
شافت های فوق تحت عنوان شافت موتورهای الکتریکـی نامیـده مـی شـوند . ایـن نـوع شـافت هـا
قابلیت استاندارد سازی را داشته و لذا می توان بصورت قطعه سازی آنها را تولید و عرضه کرد.

· شافت های جعبه دنده

این شافت ها در جعبه دنده ها ، چرخ دنده ها ، و دیگر سیستم هـای انتقـال قـدرت مـورد اسـتفاده
دارند . این نوع شافت ها قابلیت استاندارد سـازی را دارا مـی باشـند و لـذا مـی تـوان آنهـا را نیـز
بصورت قطعه سازی تولید و عرضه کرد .
· شافت های خاص
این شافت ها در ماشین مخصوص مانند توربین ها و ماشین های مخصوص مورد اسـتفاده قـرار
می گیرند .
این نوع شافت ها قابلیت استاندارد سـازی را ندارنـد و لـذا تولیـد و مـصرف آنهـا تحـت سـفارش
مشتری و دقیقا بر اساس ماشین مورد استفاده طراحی و تولید می گردد .
در طرح حاضر هدف تولید شافت های الکتروموتور و جعبه دنده می باشد .

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.