طرح توجیهی امکان سنجی تولید 700 تن شافت های فولادی 52 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 52

ظرفیت : 700 تن

اشتغالزایی: 26 نفر

سال : 86

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

مخصوص کسانی که در حال حاضر

فقط ماهانه زیر دو میلیون

درآمد دارند

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

شافت ها ( shafts ( در صنعت برای انتقال حرکت چرخشی مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد و
تقریبا به جرأت می توان گفت که هیچ ماشین یا تجهیزی در جهـان وجـود نـدارد کـه در آن عامـل
چرخنده وجود داشته باشد ولی شافت در آن بکار نرفته باشد . از نگاه شکلی مـی تـوان گفـت کـه
شافت یک میله فولادی است که روی آن چرخ دنـده ، پـولی ، غلتـک ، چـرخ زنجیـر و دیگـر ادوات
محرک نصب شده و بواسطه آن شافت شروع بـه چـرخش نمـوده و ایـن چـرخش بوسـیله سـایر
ادوات متحرک به اجزاء یا ماشین دیگر منتقل می گردد .
جنس شافت ها از فولاد بسیار محکم ساخته شـده و بواسـطه آن قـدرت تحمـل بـار پیچـشی
بسیار بالا به آن داده می شود .
شافتها یک محصول واسـطه ای محـسوب مـی گردنـد کـه خـود در تولیـد سـایر محـصولات
صنعتی مورد استفاده دارند .
در اشکال زیر نمونه هایی از شافت های فولادی مورد استفاده در صنعت آورده شده است .

از نقطه نظر تنوع ، شافتها را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :
· شافت موتورهای الکتریکی
این شافت ها حالت عمومی داشته و براساس قدرت قابل انتقال ، دور ، گـشتاور ، شـرایط محیطـی
کار و دیگر معیار های مکانیکی طراحی ، ساخته و مورد استفاده قرار می گیرنـد . الکتروموتورهـا
، پمپ ها ، کمپرسورها و غیره موارد استفاده از این نوع شافت ها می باشند و به همین خـاطر هـم
شافت های فوق تحت عنوان شافت موتورهای الکتریکـی نامیـده مـی شـوند . ایـن نـوع شـافت هـا
قابلیت استاندارد سازی را داشته و لذا می توان بصورت قطعه سازی آنها را تولید و عرضه کرد.

· شافت های جعبه دنده

این شافت ها در جعبه دنده ها ، چرخ دنده ها ، و دیگر سیستم هـای انتقـال قـدرت مـورد اسـتفاده
دارند . این نوع شافت ها قابلیت استاندارد سـازی را دارا مـی باشـند و لـذا مـی تـوان آنهـا را نیـز
بصورت قطعه سازی تولید و عرضه کرد .
· شافت های خاص
این شافت ها در ماشین مخصوص مانند توربین ها و ماشین های مخصوص مورد اسـتفاده قـرار
می گیرند .
این نوع شافت ها قابلیت استاندارد سـازی را ندارنـد و لـذا تولیـد و مـصرف آنهـا تحـت سـفارش
مشتری و دقیقا بر اساس ماشین مورد استفاده طراحی و تولید می گردد .
در طرح حاضر هدف تولید شافت های الکتروموتور و جعبه دنده می باشد .

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در واتس اپ

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.