طرح توجیهی امکان سنجی تولید غذای جدید شیلاتی 68 صفحه

نوع فایل: pdf              تعداد صفحات :68            ظرفیت :500 تن              اشتغالزایی : 34 نفر

غذای شیلاتی1

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طـرح مـورد بررسـی و آنـالیز قـرار
گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی بـرای تـصمیمگیـری سـرمایهگـذاران مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید غـذاهای جدیـد شـیلاتی ماننـد فـیش برگـر ،
استیک ماهی و ….. میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و
مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسـیهـای لازم
روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و امکانـات
سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری
مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه منـدان
محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید بـاز و
مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتای توسـعه صـنعتی
کشورمان بعمل بیاورد .

غذای شیلاتی10

1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3(
1-2 -شماره تعرفه گمرکی
1-3 -شرایط واردات
1-4 -بررسی و ارائه استاندارد استاندارد
1-5 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
1-6 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
1-7 -بررسی کالاهای جایگزین جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
1-8 -بررسی اهمیت استراتژیکی استراتژیکی کالا در دنیای امروز
1-9 -کشورهای کشورهای عمده تولیدکننده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
1-10 -معرفی شرایط صادرات

1 – 1 – نام و کد محصول (آیسیک 3 (
با مقایسه سرانه مصرف آبزیان در سبد غذایی جامعه ایرانی و فاصله بسیار زیاد بین ارقام و اعداد سرانه
مصرف جهانی بایستی علل عدم مصرف آن درجامعه را بررسی و به رفع آن پرداخـت ، چـرا کـه قـرار
گرفتن آبزیان در سبد غذایی مردم نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا می نماید. مصرف گوشـت سـفید
در مقایسه با گوشت قرمز از سلامت بالاتری برخوردار است و برطبق آخرین یافته های محققـین علـوم
تغذیه و پزشکی مصرف صحیح آبزیان از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری می کند.
گوشت آبزیان، همانند گوشت قرمز و مرغ دارای ترکیبات شـیمیایی کلـی: پـروتئین، چربـی، آب، مـواد
معدنی، ویتامین و…. می باشد ، که درصد این ترکیبات و جزئیات آنها متفاوت بوده و به نوعی بر کیفیت
پروتئین و ارزش غذایی آنها تأثیر گذار است. آبزیان به لحاظ داشـتن ویژگـی هـای بـارز از نظـر ارزش
تغذیه ای در اولویت مصرف قرار می گیرند
با توجه به سرانه کم مصرف آبزیان در ایران که حدود 2,7 کیلوگرم می باشد، تنها راه افزایش مـصرف
سرانه ی آبزیان در کشور علاوه برگزاری برنامه های آموزشی، جشنواره توزیـع مـاهی در اسـتان هـای
کشور و برنامه های ترویجی و فرهنگی، فرهنگ مصرف ماهی، تولید غذاهای دریـایی آمـاده ی مـصرف
نظیر انواع فیش برگر و ناگت ، میگو برگر و ..و ترویج مصرف آن ها بین گـروه هـای مختلـف مـصرف
کننده است.
مزایای استفاده از این فرآورده ها به شرح زیر میباشد:
– محدود بودن تولید گوشت قرمز و مرغ

– ارزانتر بودن گوشت ماهی
– افزایش جمعیت کشور و لزوم تامین پروتئین مورد نیاز
– آماده شدن سریع این فرآورده ها برای مصرف
– تنوع در غذا
کشورهای کانادا،چین، ژاپن، روسیه، هند ، آمریکا بزرگترین تولید کنندگان انواع ماهی و کشورهای هنـد،
ویتنام و چین بزرگترین تولیدکنندگان میگو در جهان می باشند و کـشورهای اروپـایی و ژاپـن و آمریکـا
بیشترین میزان مصرف را بخود اختصاص داده اند.
مناسب ترین بازارهای هدف جهت صادرات محصولات داخل کـشور، کـشورهای اروپـایی و کـشورهای
همسایه حوزه خلیج فارس می باشد.
غذاهای جدید حاصل از آبزیان که در حال جایگزین شدن بـرای انـواع فـراورده هـای گوشـتی معمـول
جامعه می باشد ، شامل موارد زیر است :
فیش برگر (برگر ماهی)، فیش فینگر (کباب لقمه ماهی)، فیش بال (کوفته ماهی)، بـستنی مـاهی، اسـنک
ماهی، خمیر کتلت ماهی، خاویار رنگی، دودی گرم ماهی، ماهی شور خشک، ماهی شور مرطوب، سوخاری
فیله ماهی، میگو سوخاری، ماریناد سردماهی (ترشی سرد ماهی)، ماریناد گرم ماهی (ترشی گـرم مـاهی)،
ماریناد تخم ماهی (ترشی تخم ماهی)، فیش پیست (کـرم خـوراکی مـاهی)، سـالاد مـاهی، سـالاد میگـو،
ماکارونی ماهی، سوخاری کیلکا، میگوی نانی شده، پنیر ماهی، کباب کوبیده مـاهی و سوسـیس مـاهی در
طرح حاضر با توجه بر فرایند تولید و همچنین وضعیت تجاری شدن تولیـد محـصولات فـوق الـذکر در

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

ایران ، محصولات مورد نظر تولید که به عنوان غذای جدید حاصل از آبزیان محسوب می گردنـد ، بـه
صورت زیر خواهند بود .

فیش برگر (برگر ماهی)
شامی ماهی شبیه همبرگر است جز آنکه به جای گوشت قرمز در آن از گوشت مـاهی اسـتفاده میـشود.
برای تولید این محصول خمیرماهی را با مواد افزودنـی لازم در دسـتگاه بـرش یـا مخلـوط کـن مخلـوط
میکنند، سپس خمیر فرآوری شده به شکل گرد خارج میگردد.ضخامت این محـصول ً معمـولا در حـدود
نیم سانتی متر و قطر آن کمتر از 10 سانتی متر است. بعد از قالب گیری که به صورت دستی یا ماشینی
صورت میگیرد.

======================================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

طرح توجیهی امکان سنجی تولید غذای جدید شیلاتی 68 صفحه
قیمت : 14,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.