ماسک

طرح توجیهی ماسک نانوفیلتر-پارچه آنتی باکتریال-144 صفحه

نوع فایل :2 فایل pdf –        صفحه :144 –           ظرفیت تولید : 600 تن +9 ملیون در سال                – تعداد اشتغال زایی : 35 نفر

محصول مورد نظر طرح پارچه خود تمیز کن ضد باکتری میباشد

که نانو ذرات تیتانیوم با پوشش نقره با قرار گرفتن بر روی پارچه و پوشاندن سطح آنها مانع از  کثیف شدن و همچنین آلوده شدن آن به باکتریها می گردد. مخلوط این الیاف و نانو روکش های نقره موجود در این پارچه ها می تواند لک ها، کثیفی، بو، باکتری و گازهای مضر را تجزیه و متلاشی کند.

………………………………………………

طرح توجیهی پارچه آنتی باکتریال

ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻳﻚ روﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی وراﻧﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺸﺎر.ﭘﺮوﺳﻪ ی ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن روی ﻳﻚ
ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺸﺎﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮاوا زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮراک وﻓﻴﻠﺘﺮ وﺟﻮد دارد.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی
ﻏﺸﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادی از اﺟﺰا ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ

170صفحه راهنما

در تلگرام و واتساپ مختص خریداران طرح آماده

 

« همچنین امکان دریافت رایگان این طرح توجیهی و یا خلاصه آن »

فقط در پایین همین صفحه درخواست نمایید تا در واتساپ یا تلگرام ارسال گردد

2021-04-19T03:42:20+04:30

ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮک وﺟﻮد
ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻻﻳﻪ ی ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ی ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮاوا ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﻨﺪ 200D دارد.آب وﻣﻮادی ﻛﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺮ را دارﻧﺪ ﻣ
زﻳﺮا ﻏﺸﺎﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮی ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺮای ﺑﺎردار ﻛﺮدن اﺟﺰای ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎی ﺗﻚ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻏﺸﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻮﻧﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ و دوارزﺷﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .

14000+1400=28000

با تخفیف 19000

طرح توجیهی ماسک نانوفیلتر-پارچه آنتی باکتریال-144 صفحه
قیمت : 19,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

توجه فرمائید

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *