طرح توجیهی روکش کفش 76 صفحه

 

نوع فایل-  pdf

تعداد صفحات :     76     صفحه

 

http://www.tojihi.com/

فصل اول معرفی و بررسی وضعیت بازار محصول ……………………………………………………………………………………………………………. ۶
١. م عرفی محصول . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٧
۱.۱ . نام و کد آیسیک محصول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱.۲ . تعرفه گمرکی و شرایط واردات و صادرات …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱.۳ . استانداردهای ملی و ب ینالمللی موردنیاز ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱.۳.۱ . ویژگی ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱.۳.۲ . بسته بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱.۳.۳ . علامت گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱.۳.۴ . رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱.۳.۵ . ورقه های عاری از نقص . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱.۴ . بررسی زمینه های مصرف محصول ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱.۴.۱ . فیلم های گلخانه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۱.۴.۲ . صنایع بسته بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱.۴.۳ . فیلم های ضدخوردگی فلزات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۱.۴.۴ . روکش کفش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۱.۵ . بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ………………………………………………………………………………………. ۲۶
۱.۶ . اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۱.۷ . کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
٢. وضعیت عرضه و تقاضا . …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٢
۲.۱ . بررسی ظرفیت ره برداری و روند تولید از آغاز برنامه اول ……………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲.۲ . سطح تکنولوژی، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات واحدهای موجود ………………………………………………………………………….. ۳۷
۲.۳ . بررسی وضعیت طرح های جدید و در دست اجرا . …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲.۴ . بررسی روند واردات و صادرات محصول از آغاز برنامه اول . ……………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲.۵ . بررسی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲.۶ . بررسی روند مصرف از آغاز برنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲.۶.۱ . کشاورزی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲.۶.۲ . فیلم های ضدخوردگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲.۶.۳ . بسته بندی صنایع غذایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲.۶.۴ . بسته بندی صنایع غیرغذایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲.۶.۵ . مصارف عمومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲.۷ . بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم …………………………………………………………………………………………………. ۵۵
٣. پ یشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح . ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۴. ت جزیه و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحدهای جدید . ………………………………………………………………………………………….. ۵۶
فصل دوم بررسی فنی و تحلیل تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
١. معرفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵٩
٢. روش های تولید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶٠
۶۰ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. cast ۲.۱ . فرآیند اکستروژن به صورت
۲.۲ . فرایند اکستروژن فیلم دمشی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
٣. ت جهیزات و مواد مورد نیاز . ………………………………………………………………………………………………………………………………….

مشاوره و تحلیل کسب و کار ایباکو شماره صفحه: ۳ از ۷۶
۴. م واد اولیه مورد نیاز و تامین کنندگان …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۴.۱ . پل یاتیلن . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۴.۱.۱ . انواع گریدهای پلی اتیلن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
فصل سوم ارزیابی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
١. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶٧
٢. ا طلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن …………………………………………………………………………………………………… ۶٧
۲.۱ . برآورد فروش سالانه ی واحد . …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۲.۲ . برآورد میزان و ارزش خوراک مورد نیاز واحد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۲.۳ . برآورد میزان و ارزش انرژی و مواد جانبی مورد نیاز واحد………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۲.۴ . هزینه خدمات نیروی انسانی . …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۲.۵ . جم عبندی اجزا و محاسبه سرمایه درگردش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
٣. م یزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز مجتمع …………………………………………………………………………………………………………….. ٧٠
۳.۱ . هزینه ماشینآلات و تجهیزات خط تولید ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳.۲ . هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳.۳ . هزینه لوازم و اثاثیه اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳.۴ . هزینه های زمین، محوطه سازی و ساختمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۳.۵ . جم عبندی اجزا و برآورد سرمایه ثابت …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۴. هزینه های مربوط به استهلاک، تعمیر و نگه داری . ……………………………………………………………………………………………………… ٧٣
۵. ن تایج ارزیابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٧۵

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

صفحه 32

روکش پلاستیکی کفش از جنس پلی اتیلن و دیگر مواد پلاستیکی در کشور تولید نمی گردد که علت آن
مصرف محدود آن در کشور می باشد، محیط های صنعتی در صورت لزوم از روکش های پارچه ای و
برزنتی استفاده می کنند و در محیط های آزمایشگاهی خیلی حساس، روکش های پلاستیکی از طریق
واردات تأمین می گردد. لذا در این بخش وضعیت تولید فیلم ها و ورق های نازک پلاستیکی و برخی
محصولات ساخته شده از آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
این محصول توسط شرکت های بازرگانی که در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی فعالیت
م یکنند، وارد می شود که از جمله این شرکت ها می توان شرکت های گوهر طب سینا و آذر سینا مد را
نام برد
تعداد واحدهای تولیدکننده انواع فیلم های پلی اتیلن در کشور از نایلون معمولی تا فیلم های چندلایه برای
کاربردهای خاص بسیار زیاد است و ذکر تمامی آن ها مقدور نیست لذا تنها بزرگترین تولیدکنندگان هر
یک از انواع فیلم ها ذکر شده است و تعداد تقریبی واحدهای فعال در هر حوزه و روند بهره برداری
واحدها در چند سال اخیر نشان داده شده است. طبق آمار وزارت صنایع در کشور بیش از ۱۲۰۰ واحد
کوچک و بزرگ تولیدکننده انواع فیلم های پلاستیکی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن ها را
تولیدکنندگان فیلم های پلی اتیلنی بویژه نایلون های معمولی تشکیل می دهند. در جدول زیر تعداد واحدها
به تفکیکی که در آمار آمده، نشان داده شده است:……………………………………………………………………….

طرح توجیهی کاملاً رایگان

فایل ها را  در صفحه محصول درخواست نموده  و کاملاً رایگان/ نصف قیمت در تلگرام

با عضویت درگروه https://t.me/freetojihidotcom    دریافت نمائید

ww.tojihi.com

==================

 

http://www.tojihi.com               نگارش طرح توجیهی اختصاصی  – بروز رسانی طرح های توجیهی آماده

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *