لولا ویراق آلات

طرح توجیهی امکان سنجی 900/000 عدد لولا و یراق آلات 54 صفحه

نوع فایل:             pdf تعداد صفحات :54            ظرفیت :900 هزار عدد               اشتغالزایی : 25

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید لولا و یراق آلات

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
١ ‐معرفی محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٧
١‐١ ‐نامو کد محصول (آیسیک ٣……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(٧
١‐٢ ‐شماره تعرفه گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧
١‐٣ ‐شرایط واردات محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٨
١‐۴ ‐بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول………………………………………………………………………………………………………………………………….٩
١‐۵ ‐بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول…………………………………………………………………………………… .٩
١‐۵‐١ ‐مروری بر قیمتهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………٩
١‐۵‐٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………١٠
١‐۶ ‐معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………١٠
١‐٧ ‐بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول……………………………………………………………………………………….١١
١‐٨ ‐بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز…………………………………………………………………………………………………………………………….١١
١‐٩ ‐کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول…………………………………………………………………………………………………………………..١١
١‐١٠ ‐معرفی شرایط صادرات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..١٢
٢ ‐وضعیت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….١٣
٢‐١ ‐بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی سالهای گذشته ……………………………………………………………………………………………………….١٣
٢‐١‐١ ‐بررسی ظرفیتهای بهره برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….١٣
٢‐١‐٢ ‐بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور ……………………………………………………………………………………………………..١۵
٢‐١‐٣ ‐بررسی روند تولید واقعی محصولات طرح در کشور…………………………………………………………………………………………………………….١۶
٢‐١‐۴ ‐بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………………………..١٧
٢‐١‐۵ ‐نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال………………………………………………………١٨
٢‐١‐۶ ‐نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول……………………………………………………………….١٩
٢‐٢ ‐بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه………………………………………………………………………………………………………………………….٢٠
٢‐٢‐١ ‐پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور…………………………………………………………………………………………………………………………………٢٣
٢‐٣ ‐بررسی روند واردات محصول طی ۵ سال گذشته……………………………………………………………………………………………………………………………٢۴
٢‐۴ ‐جمع بندی عرضه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٢۶
٢‐۵ ‐بررسی روند مصرف طی ۵ سال گذشته…………………………………………………………………………………………………………………………………………٢٨
٢‐۶ ‐بررسی روند صادرات طی ۵ سال گذشته………………………………………………………………………………………………………………………………………..٣٠
٢‐۶‐١ ‐برآورد قابلیت صادرات در ۵ سال آینده……………………………………………………………………………………………………………………………….٣٢
٢‐٧ ‐بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات طی سالهای آتی…………………………………………………………………………………………………………….٣٢
٢‐٧‐١ ‐برآورد میزان تقاضای داخل در آینده………………………………………………………………………………………………………………………………….٣٢
٢‐٧‐٢ ‐جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار……………………………………………………………………………………………………………………………٣٣
٣ ‐بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………………………………………………………………..٣۵
٣‐١ ‐نگاهی به روش تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣۵
٣‐٢ ‐مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان………………………………………………………………………………………………………٣۵
۴ ‐تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در تولید محصول ………………………………………………………………………………………………………٣۶
۵ ‐بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز ………………………………………………………….٣٧

۵
٣٨……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..سازی محوطه‐ ٢‐۵
٣٨………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ساختمانی عملیات‐ ٣‐۵
۵‐۴ ‐ماشین آلات تولیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣٩
۴٠……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………عمومی تاسیسات‐ ۵‐۵
۵‐۶ ‐وسایل اداری و خدماتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴٠
۵‐٧ ‐ماشین آلات حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴٠
۵‐٨‐هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴١
۵‐٩‐هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴١
۵‐١٠ ‐برآورد حداقل ظرفیت اسمی اقتصادی طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴١
۵‐١٠‐١ ‐لحاظ کردن نقطه سربسر تولید ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴١
۵‐١٠‐٢‐لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………………۴١
۶ ‐برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن…………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۶‐١ ‐معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۶‐٢ ‐معرفی منابع تأمین مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۶‐٣ ‐بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلامعمده مورد نیاز در گذشته و آینده……………………………………………………………………………..۴۵
٧‐پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
٨ ‐وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال …………………………………………………………………………………………………………………………………………۴٧
٩ ‐بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح………………………………………………………………………………………………………………………………۴٨
٩‐١ ‐برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴٨
٩‐٢ ‐برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴٨
٩‐٣ ‐برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………………………………۴٩
٩‐۴ ‐برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………………………………..۴٩
٩‐۵ ‐برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵٠
٩‐۶ ‐سایر تجهیزات مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵٠
٩‐٧ ‐برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵٠
١٠ ‐وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵١
١٠‐١ ‐حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی……………………………………………………………………………………………………..۵١
١٠‐٢ ‐حمایت های مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵١
١١ ‐تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید………………………………………………………………………..۵٢
۵٢…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….بازار بررسی‐ ١‐١١
١١‐٢ ‐عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵٢
١١‐٣‐هزینه های سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵٢
۵٢. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..اقتصادی ظرفیت‐ ۴‐١١
۵٢………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..اشتغال‐ ۵‐١١
١١‐۶ ‐تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات………………………………………………………………………………………………………………………….۵٣
١١‐٧ ‐پیشنهاد محل اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵٣
١٢ ‐منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصـل
از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شـهرکهای
صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لـذا ایـن
مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریـف شـده
به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهـت استانداردسـازی مبـانی کـه
بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیـرد همچـون میـزان سـرمایهگـذاری لازم، بـرآورد هزینـههـای تاسیسـات و
ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه و تدوین دسـتورالعمل نمـود کـه مطالعـه ایـن دسـتورالعمل
میتواند سرمایهگذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در
ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیـز بررسـی شـده و در
نهایت ظرفیتهای اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز بـرای اجـرای طـرح بـرآورد شـده تـا بـا اسـتفاده از آن
سرمایهگذاران محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز و
مسیرشفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.
خاطر نشان مینماید واحدهای تولید این کالا در کشور بایستی انعطاف لازم جهت تولید انواع یراقآلات مورد نیاز در
صنایع مختلف را داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب بازار و
فروش محصولات خود را افزایش دهند.

لولا و یراق آلات

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

………………………………

١ ۴ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول

با مراجعه به فهرست استانداردهای تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره استانداردهای
۶٧٧٣ برای لولا استخراج شده است. رعایت استاندارد فوق برای کلیه تولیدکنندگان الزامی میباشد.
لازم به ذکر است با مراجعه به فهرست استانداردهای تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای یراق
آلات استانداردی بدست نیامده است.

١ ۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

جهت تعیین قیمت هر کالا بایستی بازارهای تعیین کننده قیمت آنرا مورد بررسی قرار داد. بازارهای تعیین کننده
قیمت در کشور شامل ارگانهای ذیل میباشد.
‐ نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان)، سازمان بورس اوراق
بهادار، سازمان بورس فلزات و…
‐ بازارهای غیر رسمی مانند اصناف و بازاریان.
لازم به ذکر است که قیمت اغلب کالاهای اساسی که در سبد کالای مصرفی خانواده قرار دارد و یا جزو کالاهای
استراتژیکی و حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین و سایر کالاها مانند کالای مورد بررسی در این
طرح توسط بازار های غیر رسمی، فروشندگان و واسطهها تعیین میگردد.

١ ۵ ١ مروری بر قیمتهای داخلی

در این بخـش بـه معرفـی برخـی از قیمـتهـای لـولا و یـراقآلات در بـازار فـروش بهمـراه تعـدادی از فروشـندگان و
تولیدکنندگان آن در جداول ۴ و ۵ ادامه پرداخته شده است.

========================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

طرح توجیهی امکان سنجی 900/000 عدد لولا و یراق آلات 54 صفحه
قیمت : 25,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.