طرح توجیهی امکان سنجی 500 تن منابع و مخازن تجهیزات نفت 84 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 84

ظرفیت : 500 تن

اشتغالزایی: 21 نفر

 

مقدمه 1
1 – معرفی محصول 2
1 -1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3 (2
2-1 -شماره تعرفه گمرکی 6
3-1 -شرایط واردات محصول 6
4-1 -بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) 6
5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 7
6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد 8
7-1 -بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8
8-1 -اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز 9
9-1 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 10
12 صادرات شرایط- 1-10
2 – وضعیت عرضه و تقاضا
14
1-2 -بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون 14
2-2 -بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا 19
3-2 -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال 1385 25

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

4-2 -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون 26
5-2 -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال 1385 28
6-2 -بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم 28
3 -بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
43
4 -تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول 51
5 -بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه بـرآورد حجـم سـرمایه ثابـت مـورد
انتظار
52
6 -برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن 60
7 -پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
66
8 -وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
69
9 -بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 70
10 -وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی 73
11 -تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید 74

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجـرای طـرحهـای سـرمایهگـذاری
اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسـی
و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگـذاران مـورد
استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید منابع، مخازن، بویلرهـا و تجهیـزات مـورد
استفاده در صنعت نفت ( پالایشگاه ها ، مجتمع های پتروشیمی ، طرح های نفتی ، واحـدهای جـانبی
نفت ) میباشد. که در قالب متدولوژی علمی مطالعـات امکـانسـنجی تهیـه گردیـده اسـت و مطـابق
متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سـپس بررسـیهـای لازم
روی بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و
امکانات سـخت افـزاری و نـرمافـزاری مـورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیـتهـای
اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجـرای طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد شـد تـا بـا
استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیـاز را کـسب و در
جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است ایـن مطالعـات
کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

1 -معرفی محصول
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک3 (
محصولات مورد مطالعه طرح، تولید انـواع بویلرهـا، مبـدلهـای حرارتـی، منـابع تحـت فـشار و
مخازن نگهداری محصولات نفتی میباشد. کلیه این تجهیزات با کاربری در صنایع نفت مـورد نظـر
میباشد. البته قابلیت کاربرد این تجهیزات در کلیه صنایع غیر از نفت نیز وجود دارد ولی بـا توجـه
به اینکه در صنعت نفت دقت در طراحی و ساخت از شرایط بسیار حـساسی برخـوردار اسـت، لـذا
مشتریان اکثراً حاضر به خرید تجهیزات از سازندگانی هستند که بـه طـور اختـصاصی در صـنعت
نفت فعالیت مینمایند. در اینجا جهت شناساندن بیشتر، هر کدام از تجهیزات مـورد مطالعـه شـرحی
مختصر ارائه شده است.
× بویلرها Boillers
بویلرها تجهیزاتی هستند که وظیفه تولید گرما و انتقال آن از طریق سیالاتی مانند آب یـا روغـن
را برعهده دارند.

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *