طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

طرح توجیهی امکان سنجی پرورش و بسته بندی قارچ 111 صفحه

نوع فایل :pdf   –         صفحات : 111 صفحه  –          ظرفیت : 100 تن  –            اشتغالزایی: 14 نفر

 

پرورش قارچ

 

هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم
است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون
تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی
مورد نیاز خواهد بود.
در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک
از محصولات میباشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی (نامگذاری بروکسل)
محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل
شود.
تولید قارچ به عنوان یک منبع پروتئین گیاهی و قابل رقابت با گوشت (پروتئین حیوانی)، همواره از اهمیت
روزافزونی برخوردار بوده است و ضمن آنکه به صورت تازه یا کنسرو شده مورد مصرف قرار میگیرد دارای
.میباشد H و B3 ،کمپلکس B ,B2 ,B1 ,C ویتامینهای
در حال حاضر در ایران دو نوع قارچ خوراکی، پرورش داده میشود. از جنس آگاریکوس، قارچ دگمهای و از
جنس پولوروتوس، قارچ صدفی. اما مشهورترین قارچ تجارتی دربین همه قارچها، قارچ دگمهای میباشد که
به شکل دگمه بوده و از کلاهک نیمه کروی و پایه تشکیل شده است.
1-2 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
در ایـن بخـش نـام و کـاربرد، طبقـه بنـدی، مشخـصات فنـی و بـسته بنـدی محـصول مـورد بررسـی قـرار
خواهد گرفت.

1-1-2 نام و کاربرد محصول
قارچ دگمهای (از جنس آگاریکوس) یکی از انواع قارچهای تازه خوارکی و پرورشی بوده که در حال حاضر در
ایران نیز پرورش داده میشود. قارچ دگمهای به قارچی اطلاق میشود که به شکل دگمه بوده و از کلاهک
نیمه کروی و پایه تشکیل شده است

ویژگیهای قارچ دگمهای
رنگ قارچ دگمهای جنس آگاریکوس متناسب با رقم آن، سفید، کرم تا کرم متمایل به قهوهای میباشد. این
قارچ باید طعم خاص خود را دارا بوده و عاری از هر گونه بو و طعم خارجی باشد. از نظر شکل ظاهری،
کلاهک قارچ دگمهای تازه آماده به مصرف باید کاملاً بسته بوده به طوری که لاملهای آن پیدا نباشد.
اندازه کلاهک قارچ دگمهای نباید از 5/6 سانتیمتر تجاوز کند و طول پایه این نوع قارچ نباید از ضخامت
کلاهک در راستای پایه تجاوز کند.
زمان ماندگاری قارچ دگمهای در شرایط مناسب نگهداری (در یخچال) حداکثر یک هفته میباشد. بافت قارچ
دگمهای باید سفت بوده و تحمل جابجا شدن و حمل و نقل را دارا باشد. قارچ آماده به مصرف باید تازه،
سالم، تمیز و فاقد آفت باشد.

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

ویژگیهای قارچ دگمهای جهت استفاده در کنسرو
قارچهای مورد استفاده در تهیه کنسرو میبایستی سالم، تمیز و بدون عیب باشد. در تهیه کنسرو قارچ
دگمهای اگر از این قارچ به طور کامل استفاده شده است (دارای کلاهک و پایه) باید حتیالمقدور قارچها از
نظر کلاهک یک اندازه بوده و طول پایه چسبیده به کلاهک متجاوز از 10 میلیمتر نباشد.
در صورتی که قارچ دگمهای بریده شده استفاده شده است (در این حالت قارچ کامل در جهت محور طولی
در راستای پایه قطعاتی بریده میشود) ضخامت قطعات باید 6 -2 میلیمتر بوده و در مقطع برشها پایه
مشخص باشد:
1 -رنگ طبیعی خود را دارا باشد.
2 -بافت آن باید محکم و ترد باشد.
3 -یک شکل، یک اندازه و عمدتاً از یک رقم باشند.

4 -عاری از قارچهای صدمه دیده و یا لکهدار باشد.
5 -باقیمانده سموم آفت کش در این فرآورده، نباید بیش از حد مجاز تعیین شده در استاندارد “حد مجاز
باقیمانده آفت کشها در محصولات کشاورزی” باشد.

 

دانلود پرورش قارچ 

 

 

2-1-2 طبقه بندی محصول
قارچ یکی از محصولاتی است که در طبیعت انواع فراوانی از آن دیده میشود. تعداد گونههای مختلف آن را
بین 200 تا 250 هزار تضمین زدهاند. در تمام مناطق جهان عمل میآید و انواع شرایط اقلیمی گوناگون را
تحمل میکند البته در نقاط گرمسیری و معتدل بیشتر یافت میشود؛ ولی در مناطق قطبی هم گونههایی از
آن دیده شده است.
بهترین شرایط برای زندگی این موجود ۲۰ تا ۳۰ درجه حرارت است؛ ولی قارچهایی نیز وجود دارند که حتی
سرمای زیر صفر را هم تحمل میکند.
در سه دهه اخیر پرورش قارچ در جهان توسعه زیادی پیدا کرده است. البته آنچه که ما در اینجا به عنوان
قارچ مطرح میکنیم یک بحث عام و کلی نیست و انواع مشخص و معینی از قارچ را در برمیگیرد که
مهمترین نوع پرورشی و خوراکی آن قارچ آگاریکوس یا دگمهای است که در نوع خود مشهورترین قارچ
تجارتی در بین همه قارچها میباشد.

3-1-2 مشخصات فنی محصول
– اجزاء متشکله قارچ
در یک کیلوگرم قارج تازه ترکیبات شیمیایی ذیل با مقادیر ذکر شده وجود دارد:
آب 920 – 900گرم
کربوهیدرات 60 – 45گرم
سلولز (خاکستر) 12 – 8گرم
گرم27 – 0/5 پروتئین
املاح مختلف 10 – 6گرم
چربی (لیپید) 3 – 1گرم

– ارزش غذایی قارچ
قارچ مملو از مواد پروتئینی مفید میباشند که قابل رقابت با پروتئین حیوانی بوده و از قدرت جذب بالایی
برخوردار میباشد که این امر سبب گردیده هر روز اهمیت بیشتری به توسعه پرورش آن در دنیا داده شود.
ارزش غذایی یک کیلوگرم قارچ خوراکی معادل 370 کالری است که شامل ویتامینهای ذیل است:
ویتامین C 85 میلیگرم
ویتامین B1 2 میلیگرم
ویتامین B کمپلکس 2/58 میلیگرم
میلیگرم 0/17 H ویتامین

– شکل ظاهری
قارچ از کلاهک نیمه کروی و پایه تشکیل شده است. در زیر نیمکروی غشاهایی وجود دارد که اصطلاحاً به
آن لامل گویند کلاهک قارچ دگمهای تازه آماده به مصرف کاملاً بسته بوده به طوری که لاملهای آن پیدا
نیست.
4-1-2 بسته بندی محصول
در صورتیکه بستهبندی برای صادرات باشد میتوان مطابق با استاندارد کشور خریدار عمل نمود. جنس
بستهبندی قارچ تازه خوراکی میتواند پلاستیک مجاز و مناسب برای بستهبندی مواد غذایی، مقوا و یا چوب
مطابق با استانداردهای مربوطه باشد موادی که برای بستهبندی به کار میرود باید نو، تمیز، عاری از بو و به
ترتیبی تهیه شده باشند که هیچگونه تأثیر منفی بر روی کیفیت محصول نداشته باشد.
جدارههای بسته باید در حد امکان سخت و محکم باشند و بسته پساز پرشدن از قارچ، از پوششی نظیر فیلم
و یا از جنس خود ظرف بسته میشوند ولی در هرحال محتوی درون بستهبندی میبایست به ترتیبی قابل
رؤیت باشد.
قارچها را باید طوری در بسته قرار داد که حتیالمقدور فاصله خالی بین آنها وجود نداشته و در عین حال
فشرده هم نباشند. زیرا در صورت وجود فاصله، حرکات ناشی از حمل و نقل سبب سائیدگی آنها میشود و
فشردگی زیاد نیز موجب شکستن یا لهیدگی آنها میگردد.
قارچهای تازه خوراکی میتوانند در بستههای 250 گرمی، نیم کیلویی، یک کیلویی و 5/2 کیلویی بستهبندی

شوند. قارچ دگمهای آماده به مصرف در صورتی که از نظر اندازه درجهبندی نشده باشد، اختلاف مابین
کوچکترین و بزرگترین کلاهک موجود در یک بستهبندی نباید متجاوز از 20 میلیمتر باشد. (مطابق
استاندارد شماره 1627

=====================================

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟

——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

 

دانلود خلاصه طرح توجیهی 

رایگان

 

طرح توجیهی امکان سنجی پرورش و بسته بندی قارچ 111 صفحه
قیمت : 25,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.