طرح توجیهی امکان سنجی پروفیل mdf – چوب – پلاستیک 106 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 42-64

ظرفیت : 2300 تن

اشتغالزایی: 45

profil

طالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتـصادی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنـالیز قـرار
گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگـذاران مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید پروفیل چوب پلاستیک میباشد. این مطالعات در
قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متـدولوژی فـوق ، ابتـدا محـصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت
و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافـزاری مـورد نیـاز نیـز
شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجـرای طـرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گـذران و علاقـه منـدان محتـرم بتواننـد کلیـه
اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیـد بـاز و مـسیر شـفاف
اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچـک در راسـتای توسـعه صـنعتی کـشورمان
بعمل بیاورد .
تاریخچه کامپوزیتهای ترموست ـ چوب به اوایل دهه 1900 برمیگردد و در این دهه یک کامپوزیت
تجاری اولیه تحت نام تجاری باکلیت (Bakelite (که از فنول ـ فرمالدئیـد و گـرد چـوب درسـت

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

شده بود، وارد بازار شد که نخستین استفاده تجاری آن بعنوان دست دنده بـرای رولزرویـز در سـال
1916 میلادی بود. اما کامپوزیتهای ترموپلاستیک ـ چوب در کشور ایالات متحده آمریکا برای چند
دهه تولید شدهاند و این صنعت رشد شگرفی را در سالهای اخیر تجربه کرده است. پیدایش صـنعت
پلاستیک ـ چوب (WPC (شامل پیوند دو صنعت است که بـه لحـاظ تـاریخی اطلاعـات انـدک و
بسیار متفاوتی را از ویژگیها و دورنماهای هر یک از آنها در دست داریم.
صنعت پلاستیک دارای دانش تهیه پلاستیک و صنعت محصولات چوبی (جنگلی) دارای تجربیـات و
منابع بیشتری در ساخت محصولات بازاری اسـت. ایـن موضـوع تعجـبآور نیـست کـه بعـضی از
نخستین شرکتهایی که WPC را تولید میکردند کارخانجات پنجرهسازی بودند که دارای تجربـه در
هر دو زمینه چوب و پلاستیک بودند. به طور سنتی صنعت پلاستیک از طلق، کربنات کلسیم، میکـا و
شیشه یا فیبرهای کربن و حدود 5/2 میلیارد کیلوگرم بتونه برای تولید شیشه بطور سـالیانه اسـتفاده
میکرده است. این صنعت نسبت به استفاده چوب و یا دیگر فیبرهـای طبیعـی ماننـد کنـف و کتـان
بیمیل بود، گرچه این فیبرها از منابع تجدید شدنی و ارزانتری بدست مـیآمدنـد و سـبکتر و دارای
زبری کمتری برای تولید وسایل، نسبت به بتونههای عرفی بودند و بیشتر تولیدکنندگان پلاسـتیک از
چوب به دلیل تراکم و ثبات گرمایی پایین و تمایل به جذب رطوبت، صرف نظر میکردند.
در کشور ایالات متحده آمریکا، کامپوزیتهای پلاستیک ـ چوب WPC چندین دهه است کـه تولیـد
میشوند. و بدین لحاظ از قدمت بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. اما این محـصولات
تنها در دهه اخیر در اروپا تولید شدهاند. هر چند عمده رشد این صنعت در ایالات متحده بسیار نوپـا
بوده و مربوط به چند دهه اخیر میباشد اما در این سالها این صنعت از رشد قابل تـوجهی برخـوردار
بوده است. چرا که قدمت آن به سال 1983 میلادی، زمانیکه یک انبار چوب آمریکـایی کـه اکنـون

بخشی از شرکت لیر (Lear (در شـیبویگان ویسکانـسین (Wisconsin (اسـت شـروع بـه تولیـد
مکانیزه تختههایی با لایههای درونی با استفاده از تکنولوژی اکستروژن ایتالیایی نمود، برمـیگـردد. در
این سال پلی پروپیلن به همراه تقریباً 50 درصد گردچوب (خاک اره) در داخـل دسـتگاه اکـستروژن
جهت تولید صفحه صاف ریخته میشد که بعداً در شکلهای مختلف برای مصارف گونـاگون اسـتفاده
میشد که این یکی از نخستین کاربردهای عمده تکنولوژی WPC در آمریکا بود.
بطور کلی ذکر این نکتـه حـائز اهمیـت اسـت کـه دورنمـای برخـی از صـنایع پلاسـتیکی بـه نحـو
حیرتآوری در دهه اخیر تغییر نموده است. توجه به این صنعت با موفقیتهای بدست آمـده از چنـد
محصول WPC و آگاهیها و درک بیـشتر از چـوب و توسـعه تولیدکننـدگان تجهیـزات و تـدارکات
اضافی و شانس حضور در بازارهای جدید بویژه در بخش ساختاری در ساختمانهای بـزرگ تحریـک
شده است. صنایع محصولات جنگلی بخوبی در حال تغییر دورنمای خود هستند. آنهـا عقیـده دارنـد
WPC بعنوان راهی برای افزایش پایداری چوب بـا نگهـداری انـدک در بخـش مـصرفی (یکـی از
بزرگترین نکات فروش) میباشد. بعضی از شرکتهای فرآوردههای جنگلـی نیـز در حـال آغـاز تولیـد
تخته WPC هستند و شرکتهای دیگر در حال توزیع این محصول میباشند.

اصطلاح کامپوزیتهـای چـوبی ـ پلاسـتیکی (Composites Plastic – Wood (بـه کامپوزیتهـای
اطلاق میشود که از چوب (در هر شکلی) و ترموستها یا ترموپلاستیکها تشکیل شـدهانـد. محـصول
مورد نظر نیز از ترکیب چوب و ترموپلاستیکها میباشد کـه اصـطلاحاً بـه پلـیوود (wood Ploy (
معروف میباشد، همانطور که در ادامه بحث خواهد شد از این ترکیـب محـصولات بـسیار متنـوع و
متفاوتی جهت مصرف در صنایع مختلف بدست میآید. ترموستها پلاستیکهایی هـستند کـه یکبـار
بازیافت شدهاند و نمیتوان آنها را با گرمادهی مجدد ذوب کرد. این مواد که شامل رزینهـایی ماننـد
اپوکسیها و فنولیکسها میباشند، در حقیقت پلاستیکهایی با مشابهت زیاد بـه فـرآوردههـای صـنعتی
جنگلی (چوبی) هستند.
کامپوزیتهای پلاستیک ـ چوب مواد ترکیبی حقیقـی بـوده و ویژگیهـای تمـام مـواد ترکیبـی را دارا
میباشد. آنها سختی و قدرت را از ویژگیهای چوب و پلاستیک گرفتهاند اما تراکم آنها غالباً بـالاتر از
آندو است. ویژگی این مواد بطور مستقیم از ساختار آنها گرفته میشود یعنی آنها ترکیبـی درونـی از
عناصر چوب و پلاستیک هستند. پلاستیک بطور مؤثر سطح روی چوب را بعنـوان یـک لایـه نـازک
میپوشاند. مقاومت بالای این کامپوزیت در برابر رطوبت (7/0درصـد آب جـذب مـیکنـد کـه در
مقایسه با چوب درخت کاج که 2/17 درصد آب جذب میکند بسیار ناچیز اسـت) نتیجـه مـستقیم
ساختار آن است. رطوبت تنها میتواند در بخشهای رو باز چوب جذب شده و امکان انتقال به محدود
پلاستیک را ندارد. در نتیجه این کامپوزیت (WPC (نسبت به رطوبت بسیار مقاوم بوده و از هجوم
قارچها و حشرات نیز در امان است. ویژگیهای WPC را مـیتـوان بـا تغییـر گونـههـای چـوب یـا

پلاستیک با نیازهای محصول منطبق ساخت که این امر خود یکی از مهمترین ویژگیهای این محـصول
بشمار میآید.
یکی دیگر از ویژگیهای بارز کامپوزیت پلاستیک ـ چوب سازگاری با محیط زیست است. فشار محیط
زیست در مورد بازیافت و افزایش دوام بر صنعت هر روزه در حال افزایش است. افزایش طول عمـر
و دوام مواد ساختمانی همچون چـوب از ضـروریات اسـت. بـرای اسـتفاده کننـدگان فـرآوردههـای
پلاستیکی کاهش وابستگی به مواد پتروشیمیایی یک ضرورت است چرا که هزینه مواد خام آنها بطور
دائم و چرخهای در حال افزایش است و مصرف کنندگان فرآوردههـای چـوبی نیـز بایـد کارآمـدی
منابع را افزایش داده و ضایعات مواد خامی را که بطور اجتناب ناپذیر بوجود میآیـد دو بـاره مـورد
بازیافت قرار دهند. این کامپوزیتها در مقایسه با فرآوری سنتی چوب بیش از 40 درصد بر میـزان
کارآیی آن میافزایند. این مواد دارای فوائد دیگری نیز برای محیط زیست هستند که عبارتند از:
ـ دارای ضایعات ناچیزی بوده و همان ضایعات اندک نیز قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارند.
ـ این کامپوزیتها دارای هیچ گونه گاز فرمالدئید یا ترکیبات آلی ناپدیدار نمیباشند.
ـ این مواد قابل بازیافت بوده و پس از اتمام دوره کاراییشان بازهم میتوانند بکار گرفته شوند.
ـ ضایعات اینگونه مواد خطرناک نبوده و میتوان آنها را با استفاده از روشهای استاندارد تخلیه نمود.

از جمله سایر خواص و ویژگیهایی که این کامپوزیت و محصولات حاصل از آن دارنـد مـیتـوان بـه
دوام، سختی، انبساط خطی مناسب، اشاره نمود.

 

++++++++++++++
دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد – پیام نور

پکیچ طرح های توجیهی

———————————————————————————————–
برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟
6-لیست تجهیزات؟
——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *