طرح توجیهی گیاه دارویی آنغوزه

طرح تولید گیاه داروئی آنغوزه-58 صفحه pdf

نوع فایل :دو فایل pdf صفحات 58                و یک فایل word صفحات 9

 

طرح توجیهی آغوزه

آنغوزه

گیاه آنغوزه از ارزش اقتصـادی بـالایی برخـوردار اسـت و در بـازار جهـانی
به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس به قیمت مناسبی به فـروش مـی رسـد و بـا
ایجاد صنایع تبدیلی ارزش افزوده فراوانی نصیب کشـور مـی کنـد.

برنامـه ریـزی
برای ارتقای توانمندیهای تولیدی بهره برداران حـوزه طبیعـی و زراعـی آنغـوزه
موجب بهره وری درست و استفاده پایدار از مراتع برای اسـتفاده دارویـی ، تـداوم
سودآوری و اشتغال مناسب میشود

و در مقابل آن اسـتفاده نادرسـت از مراتـع
دارای گیاه آنغوزه، تخریب منابع طبیعی و نابودی گیاهان مفید در زیستگاه های
نباتی را به دنبال خواهد داشت.
با هدف توسعه تولید و اشتغال در بخش کشاورزی و بهره گیری شایسـته از
صنعت گیاهان دارویی و کارآفرینی در این حوزه، در این بسته به مسائل فنـی و
تولیدی و نیز ارزش تولید اقتصادی این گیـاه در عرصـه زراعـی پرداختـه شـده
است.
براساس بررسی ها و برآوردهـا، ایـن فعالیـت تولیـدی هفـت سـاله بـوده و
محصول آن درسال پنجم و هفتم قابل برداشت اسـت. کـل هزینـه هـای تولیـد ،
معادل 414205000 ریـال بـوده و بیشـترین میـزان هزینـه نیـز در سـال اول
میباشد.

بالاترین سهم هزینه ها مربوط به اجاره زمین و نیروی انسانی اسـت، از
اینرو با افزایش بهره وری نیروی کار و بهره برداری صحیح از زمین ارزش افزوده
بیشتری ایجاد میشود.
کل سرمایه گذاری طرح نیز مبلـغ 244877000 ریـال مـی باشـد. میـزان
تولید این محصول در هر هکتار حداقل800 کیلوگرم صمغ در دو نوبت برداشت
میباشد. قیمت تمام شده این محصول برای هرکیلوگرم صمغ 3,517756 ریال
میباشد با توجه به محاسبات انجام شده، کل درآمد ناخالص محصول در مـدت
17

بسته کار آفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم
هفت سال 1600000000ریال میباشد. این موضوع نشاندهنده دسـتیابی بـه
درآمد مطلوب در مزرعه آنغوزه در مقایسه با سایر محصولات است. ارزش حـال
درآمد خالص طرح 907 میلیون ریال است و شاخص سودآوری نسبت فایده به
هزینه 4/4 برآورد شـد. ایـن نتیجـه نشـانگر آن اسـت کـه بـه ازای یـک ریـال
سرمایهگذاری در این فعالیت 4/4 نصیب سرمایهگذار میشود. بنابراین، با توجه
به شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه، اجرای این طرح اقتصادی است.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *