بازیافت شیشه

طرح توجیهی امکان سنجی بازیافت شیشه 400 تن -105 صفحه

نوع فایل: pdf  – تعداد صفحات :105 صفحه  – ظرفیت :400 تن –  اشتغالزایی : 26 نفر

 

 

معرفی محصول
هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم
است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون
تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی
مورد نیاز خواهد بود.
در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک
از محصولات میباشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی (نامگذاری بروکسل)
محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل
شود.
امروزه بسیاری از متخصصین معتقدند که محدود بودن منابع فسیلی و همچنین سایر مـوادی کـه در دنیـای
پیرامون ما وجود دارند، با توجه به افزایش جمعیت که به دنبال خود نرخ تقاضا برای مصرف ر ا بالا برده است،
مجموعاً سبب این امر شده است که میزان این منابع به مقدار قابل توجهی کـاهش یابـد . بـر همـین اسـاس،
تلاش بیشتر کشورهای جهان نیز به این نکته معطوف شـده اسـت کـه از ضـایعات تولیـدی در بخـش هـای
مختلف جامعه بیشترین بهره برداری را داشته باشند تا از این طریق علا وه بر آنکه برداشت کمتری از ذخائر و
منابع صورت پذیرد، به محصولات مصرف شده نیز حیات مجدد داده شود و این مواد دوباره به اشکال مختلف
در چرخه تولید و مصرف وارد گردند. به بیان دیگر یکی از راه های منطقـی در کـاهش و تخریـب و آلـودگی
محیط زیست و همچنین افزایش عمر طبیعی (تجدیدشونده و غیرقابل تجدید)، استفاده مجـدد و بازیافـت از
زواید ضایعات کشاورزی، صنعتی و معدنی و شهری است. سالانه میلیونها تن از ضایعات در کـشور بـه وجـود
می آید که در صورت بازیافت آنها، علاوه بر صرفه جویی قابل توجه اقتصادی، بهسازی و نیز حفاظـت محـیط
زیست کمک فراوانی خواهد شد.

شیشه یکی از مواد قابل بازیافت می باشد که در صورت بازیافت می تواند اولاً : صرفه جویی در استفاده از مواد
خام را در بر داشته باشد؛ ثانیاً: به صرفه جویی در مصرف انرژی منجر شود. در این بررسی سـعی شـده اسـت
که نگاهی گذرا به روشهای بازیابی شیشه داشته باشیم.
نزدیک به 4000 سال قبل از میلاد مسیح، شیشه بیشتر به صـورت دانـه هـای تزئینـی در خاورمیانـه مـورد
استفاده قرار می گرفته است. 1550 سال قبل از میلاد مسیح، ظرفهای شیشه ای رنگی جهـت پخـت و پـز و
نوشیدن استفاده می شدند و به تازگی گلدانهایی در نینوا در Assyria متعلق بـه حـدود 800 سـال قبـل از
میلاد، پیدا شده است که هم اکنون در موزه لندن نگهداری می شود . تا حدود قـرن 18 و 19 شیـشه بـسیار
گران بوده و کاربردهای محدودی همانند استفاده در پنجره هـای کلیـساها داشـته اسـت . همـراه بـا انقـلاب
صنعتی ساخت شیشه در مقیاس بزرگ، شروع و اوج آن تولید ظرفهای شیشه ای در قرن 20 بـوده و امـروزه
مصارف آن بیشتر و قیمت آن بـسیار ارزانتـر مـی باشـد و بـرای بـسته بنـدی مـواد و اسـتفاده در پنجـره و
کاربردهای متنوع دیگری استفاده می شود.

1-2 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
در ایـن بخـش نـام و کـاربرد، طبقـه بنـدی، مشخـصات فنـی و بـسته بنـدی محـصول مـورد بررسـی قـرار
خواهد گرفت.

1-1-2 نام و کاربرد محصول
شیشه ها از 4 ترکیب اصلی ماسه، سودا اش، سنگ آهک و سایر افزودنی ها تهیه می شود . ایـن افزودنـی هـا
شامل آهن جهت رنگ (قهوه ای و سبز) و آلومینیوم برای مقاومت و بورن گزینه حرارتی را افزایش می دهد و
سرب جهت تغییر خاصیت انکسار، استفاده می شود. در 20 سال اخیر، پلاستیک ها با دانسیته بـالا از جـنس
پلی اتلین تری فتالات (PET (برای نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی وارد بازار شده اند . اما هنوز هـم صـنایع
شیشه تخمین می زنند که هر شخص در ایالات متحـده تقریبـاً Ib 85 شیـشه در سـال دور مـی انـدازد و 7
میلیون شیشه بازیافت شده دوباره به چرخه بر می گردند.
همچنین تخمین زده می شود سالیانه در حدود 6/3 میلیون تن شیشه در انگلستان تولید می شود.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

2-1-2 مزایای بازیافت شیشه
تکنولوژی حاضر در صنعت شیشه انگلستان ظرفیت بازیافت بالای 1 میلیون تن شیشه را در سال دارد و ایـن
موضوع همراه با قابلیت بی نظیر مواد برای بازیافت نامحدود بدون از دست رفـتن کیفیـت آنهـا، یـک گزینـه
مناسب برای بازیافت شیشه به وجود می آورد. با این حال در حدود 7 %ترکیـب زبالـه هـای خـانگی شیـشه
می باشد و قابلیت بازیافت را دارا می باشند. در سال 2001 میلادی 5/2 میلیون تـن از ایـن مـواد در مراکـز
دفن، دفن شده اند. تولید فرآورده های شیشه ای، انرژی زیادی جهت استخراج و حمل و نقل مواد خـام نیـاز
دارد و همچنین ماده اولیه باید در دمای بسیار بالا حرارت دیـده شـود . جهـت انجـام فرآینـد میـزان زیـادی
سوخت فسیلی مصرف می شود، مصرف سوخت های فسیلی باعث انتـشار گـاز دی اکـسید کـربن و گازهـای
گلخانه ای می گردد.

 

دانلود طرح توجیهی ساخت بطری شیشه ای- 3000 تن

 

طبق آمـار در سـال 2002 ،صـنعت شیـشه 000,000,8611 کیلـووات انـرژی الکتریـسیته مـصرف کـر ده و
دی اکسید کربن خروجی از سوخت های فسیلی معادل 8/1 میلیون تن بـوده اسـت و یـک کـوره مناسـب و
کارآمد نیز 4Gg انرژی برای ذوب هر تن شیشه نیازمند است. در حـالی کـه ظـروف شیـشه ای، فقـط بـرای
بازسازی و از نو ساختن ظروف دیگر کاربرد دارند؛ خرده هـای شیـشه نیـز مـی تواننـد در دیگـر فرآینـدهای
صنعتی کاربرد داشته باشند. برای مثال شیشه های شکسته و خرد شده می توانند در آسفالت جاده ها به کار
روند. نمونه هایی از دامنه و گستردگی شیشه و ظروف شیشه ای که دوباره مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد ،
می توان عایق پشم شیشه، فایبرگلاس و غیره اشاره کرد . به کارگیری ظروف شیشه ای بازیافـت شـده، بـرای
ساختن فرآورده ها و محصولات جدید شیشه ای، باعث صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه ساخت ظـروف
شیشه ای می شود. دلیل صرفه جویی این می باشد که خرده شیشه ها نسبت به زمانی که لازم است با مـواد
خام مخلوط و برای ساختن لیوان به کار روند، در دمای پایین تری ذوب می شوند. این عمل نه تنها هزینه ها
را کاهش می دهد، بلکه به خوبی باعث افزایش عمر کوره می شود که بسته به میزان خرده شیـشه هـای بـ ه
کار رفته، عمر کوره بین 20-15 %افزایش می یابد. صرفه جویی انرژی، در واقـع صـرفه جـویی و حفاظـت از
منابع طبیعی نظیر ذخایر سوختهای فسیلی است. برای سالها، ظروف شیشه ای به عنوان فـرآورده هـایی کـه
دوباره قابل استفاده هستند، به کارخانه بر می گشتند، بسته بندی شده و دوباره پر می شـدند. مثـال آشـنای
این فرآیند بازیافت، برگشت شیشه های شـیر و نوشـابه بـه کارخانـه هـا مـی باشـد . قـانون سـپردن ظـروف
آشامیدنی به طور عمومی به bill bottle معروف است که این قانون بدین صورت تصویب شده است که افراد
در قبال گرفتن نوشیدنی از مغـازه، پـولی را بـ ه صـورت سـپرده بگذارنـد و پـس از آنکـه ظـرف نوشـیدنی را
برگرداندند، پول را پس گیرند. همراه این قانون معمولاً محدودیتی هـم روی دفـن ظـروف شیـشه ای، وجـود
دارد. به هر حال این قانون فقط شامل ظروف شیشه ای نوشیدنی می شود . طرفداران این لایحه معتقدند کـه
این قانون چند منفعت دارد:
– میزان آشغال و هزینه های مرتبط با زباله را نظیر هزینـه هـای مربـوط بـه حمـل و نقـل را کـاهش
می دهد؛
– تقویت چرخه بازگشت و دوباره استفاده کردن مواد بازیافتی؛
– ایجاد محلهای عرضه ای برای بازیافت آلومینیوم، شیشه و پلاستیک؛
– تمام سودها بدون هزینه برای دولت فراهم می شود؛

شیشه بازیافتی حدود ۳۰ درصد کمتر انرژی نسبت به تولیدات تشکیل شده از همه مواد جدید تشکیل می دهد.
امروزه تقریباً ۲۶درصد شیشه مصرفی ما بازیافتی است .بایستی آن را پرت کنیم؟ بعد از کاهش منابع برای مثال شیشه را کمتر برای تولید یک کوزه شیشه ای استفاده می‌کنند.بهترین راه برای آشغال شیشه ای روش بازیافتی می باشد.شیشه موجود در محل دفنی زباله هیچ انرژی از آن بهبود نمی یابد. بنابراین، بازیافت معمولاً بهترین انتخاب است.شیشه بازیافتی به طور نسبی ذخیره انرژی خوب است .معمولاً شیشه بازیافتی که تولیدات شیشه جدید می سازد نسبت به آن شیشه که از مواد تماماً جدید تشکیل شود ۳۰ درصد کمتر انرژی نیاز دارد.
شیشه بازیافتی انرژی را ذخیره می کند زیرا، شیشه خرد شده، کالت نامیده می شود.در یک دمای کمتری نسبت به مواد خام مورد استفاده برای تشکیل شیشه ذوب می شود.شیشه جدید از ماسه ، خاکستر سودا و سنگ آهک تشکیل شده است.شیشه قدیمی به طور ساده به بطری و شیشه های کوزه ای جدید و یا به دیگر تولیدات شیشه ای همانند عایق بافت شیشه ای تبدیل می شود.و یک کاغذ غیر مشابه، کوزه ها و بطریهای شیشه ای می توانند به طور زیاد دوبار بازیافت شوند. شیشه فرسوده نمی شود.

 

———————————————————————————————–

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که امکان سنجی و توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه کوتاه و یا امکان دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

 

با عضویت درگروه https://t.me/joinchat/B7rpNBJrTfMT0XvLZ7IODg دریافت نمائید

 

دریافت رایگان طرح ها با درخواست در سایت –   نگارش طرح توجیهی اختصاصی  – بروز رسانی طرح های توجیهی آماده

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
3 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *