خوراک دام و طیور

طرح های توجیهی دام و طیور – 160 صفحه

30 صفحه word                                     صد(130) صفحه pdf

5 طرح توجیهی خوراک دام وطیور

daam-toyoor

نام محصول خوراک دام و طیور
ظرفیت پیشنهادی طرح 24000تن
مواد اولیه (میلیون ریال) 183429600
اشتغال زایی 30
زمین مورد نیاز 10000
اداری 150
سالن تولید 1000
انبار مواد اولیه 1000
انبار محصول 1000
آشپزخانه 25
رخت کن و نماز خانه 50
سرویس ها 50
زیر بنا
ساختمان نگهبانی 75
سرمایه ثابت (هزار ریال) 17210834
سرمایه در گردش(هزارریال) 58451919
مصرف سالانه آب ( متر مکعب) 90000
مصرف سالانه برق( کیلو وات بر ساعت) 150000
مصرف سالانه سوخت گاز( متر مکعب) 750000
بنزین(لیتر) 9000
محل پیشنهادی برای احداث طرح

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
۴
فهرست :
عنوان……………………………………………………………………………..صفحه
1 -معرفی محصول………………………………………………………………………………………10
1 -1 -نام و کد محصول…………………………………………………………………….16
2-1 -شماره تعرفه گمرکی…………………………………………………………………16
16…………………………………………………………………………واردات شرایط- 1 -3
4-1 -بررسی و ارائه استاندارد ملی ……………………………………………………17
5-1 -بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت………………………………20
6-1 -توضیح موارد مصرف و کاربرد……………………………………………………21
7-1 -بررسی کالاهای جایگزین …………………………………………………………21
8-1 -اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز……………………………………..26
9-1 -کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده……………………………. 28
31………………………………………………………………………صادرات شرایط- 1-10
2 -وضعیت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………31
1 -2 -بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید…………………………………. 34
2 -2 -وضعیت طرح های جدید ……………………………………………………….. 35
3 -2 -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم ……………………… 36
4-2 -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم …………………………………… 36
5 -2 -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم…………………….. 37
6-2 -بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ….. 37
3 -بررسی اجمالی تکنولوژی……………………………………………………………38
4 -نقاط قوت و ضعف تکنولوژی………………………………………………………. 39
بخش مالی طرح…………………………………………………………………………………40
5 -وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی……………………………………….. 54
6 -محل های پیشنهادی اجرای طرح……………………………………………….. 55

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
۵

 

مقدمه :
آشنایی با نیازهای غذایی دام
در پی افزایش نقش تغذیه در اقتصاد دامپروری، از اواسط قرن اخیر تـاکنون، شناسـایی ارزش مـواد
غذایی و مواد خوراکی و تعیین احتیاجات غذایی حیوانات(مزرعـهای) توجـه متخصـصین، بخـصوص
علوم دامی را به خود معطـوف داشـته و تحقیقـات بیـشماری در ایـن مـدت انجـام گرفتـه اسـت .
مراتع مهمترین بخش از منابع تجدید شوندۀ کشور است که به دلیل پایین بودن هزینه تأمین علوفه
از آنها در مقایسه با هزینه تولید علوفـه از طریـق کـشت آبـی فـشار زیـادی بـر آن وارد مـی شـود.
در شرایط معمولی به طور متوسط 4/21 میلیون تن علوفه خشک در مراتع تولید می شـود کـه 50
درصد آن معادل 7/ 10 میلیون تن در تغذیه دام بـه مـصرف مـی رسـد و 50 درصـد باقیمانـده آن
جهت ادامه حیات مراتع وحفظ آن باقی میماند

طرحهای توجیهی دامپروری

 

این مقدار حدود 60 میلیون واحد دامی را تعلیف میکند؛ حال آنکه طبق آمار، جمعیـت دام کـشور
رقمی در حدود 107 میلیون واحد دامی است که تقریباً دو برابـر ظرفیـت مراتـع کـشور را تـشکیل
میدهد. این مسأله سبب چرای بیش از حد مراتع کشور را به دنبال دارد. پـس بهبـود کیفـی دام از
طریق افزایش کمی و کیفی علوفه (مرتعی و غیرمرتعی) امری اجتناب ناپذیر است.
بنابراین با توجه به افزایش تعداد دام در مراتع و پایین بودن ظرفیت تولیدی آنها نیاز بـه اسـتفاده از
منابع غذایی غیر مرتعی ضروری به نظر می رسد. به منظور رسیدن به هدف فوق و با ارتقای دانـش
و فن تولید خوراک دام می توان درصد زیادی از بقایای کشاورزی را بازیافت و در قالب خـوراک دام
به چرخه تولید باز گرداند.
اصولاً باید توجه داشت که استفاده از یک نوع ماده غذایی به تنهایی نمی تواند تمـام احتیاجـات دام
را برطرف کند، چون از طرفی حجم شکمبه ودستگاه گوارش حیوان محدود اسـت واز طـرف دیگـر

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
۶
بدن حیوان به مجموعه ای از مواد غذایی احتیاج دارد. ایـن مجموعـه مـواد
غذایی را جیره غذایی می نامند که باید برحسب احتیاجات نگهداری واحتیاجات تولید حیوان ونـوع
مواد غذایی وبا توجه به جنبه های مالی آن تهیه و تنظیم گردد .
باید توجه داشت که برخی از مواد غذایی برای دسـته ای از دامهـا مـی توانـد غـذایی کامـل باشـد،
درصورتی که برای گروهی دیگر این طورنیست. مثلاً شیر برای گوساله شیرخوار غذای کاملی اسـت
ولی ازیک سن معین به بعد این غذا به تنهایی نمی تواند تمام احتیاجات حیوان را برآورده سازدویا
میش ها دردوره بارداری به مواد غـذایی بیـشتری احتیـاج دارنـد. غـذای نامناسـب وناکـافی اثـرات
نامطلوب روی میش ها و بره ها می گذارد، زیرا احتیاجات غذایی جنین ازطریق غذای مـادر تـامین
می گردد وکمبود مواد غذایی مخصوصاً دراواخر دوره آبستنی موجب تولید بره هـای لاغـر وضـعیف
می گردد وخوراک مناسب باعث رشد سریع بره ها یا گوساله ها مـی شـود.همچنـین درپرواربنـدی،
دامها احتیاج به غذاهای متراکم و مقوی دارند تا اضافه وزن آنها مقرون بـه صـرفه اقتـصادی باشـد.
برای حداکثر تولید شیر ، تغذیه دامها با علوفه وکنسانتره بـه همـراه یکـدیگر لازم بـوده و
مکمل هم عمل می کنند .
به طور کلی برای تامین نیازهای غذایی دامها باید احتیاجات آنها را درمراحل مختلـف زنـدگی مثـل
مرحله خشک بودن، مراحل مختلف آبستنی، مرحله شیرواری، مرحله شیرخوارگیبره ها وگوساله هـا
تامین نمود.
به نظر می رسد که درکشورما تولید یک لیتر شیر از علوفه، گـران تـر از تولیـد یـک لیتـر شـیر بـا
کنسانتره باشد، زیرا انرژی علوفه کمتر ازغلات است و ازطرفی کیفیت علوفه درکشور پـایین اسـت.
البته باید توجه داشت که تولید شیر به عوامل مختلفی بستگی داردکه مدیریت تغذیه قسمتی ازاین
عوامل است .

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *