طرح های توجیهی مربوط به ماهی-310 صفحه + 104 صفحه wordطرح های توجیهی مربوط به ماهی-310 صفحه + 104 صفحه word دستور العمل بهداشتی عرضه آبزیان   1-  عرضه ماهی تازه : 1-1-ماهیهای خریداری شده بر حسب گونه تفکیک و در محل مناسب با آب آشامیدنی شستشو شود . 2-1- برای جابجایی از پرت کردن ماهی اکیدا خودداری شود . 3-1- ماهیها پی از شستشو ، … ادامه خواندن طرح های توجیهی مربوط به ماهی-310 صفحه + 104 صفحه word