Nano-filtration-respiratory-mask

طرح امکان سنجی تولید 9/000/000 ماسک نانوفیلتر

نوع فایل: pdf –       تعداد صفحات :45 –              ظرفیت :9 میلیون عدد سالانه –            اشتغالزایی : 37 نفر

Nano-filtration-respiratory-mask

در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﭘﻮﺷﺎک ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻇﺎﻫﺮی ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﻣﻲ زﻳﺮدﺳﺖ ـ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ، زﻳﺒﺎﻳﻲ، ﺛﺒﺎت داﺋﻤﻲ، اﻃﻮﭘﺬﻳﺮی و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰودن ﺧﻮاص ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ، ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب، ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود .وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﻮان اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺰ ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮا ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻮاد ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺎﻫﺮی ﭘﺎرﭼﻪ و ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮدﺳﺖ و اﺣﺴﺎس آن در درﺟﻪ اول اﻫﻤ اﻣﺮوزه زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﭘﺴﻨﺪ ﻇ ﻴﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن در درﺟﻪ ی دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد .

ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﺗﺮ و ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻲ 10 ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ آب را رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻛﻤﺒﻮد آب :در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎﻟﻢ • ، از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در دﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد آب ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮاﺟﻪ 2025 ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی در آن ﻧﻘﺎط را ﺑﻪ 20 ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی :در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺗﺎ • ﻣﺼﺮف ﻣ ﻲرﺳﺎﻧﺪ. ﺷﻮری آب :ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻚ • زارﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد :آب آﻟﻮده ﺣﺎوی ﻣﻮادی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ • ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﻣ ﻲزﻧﻨﺪ.

ماسک

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت آب :ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮای ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ • ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﺸﺎﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺪه :ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ • ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ و ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻛﺮﺑﻨﻲ ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮدن آب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ .دو ﺷﺮﻛﺖ از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم . در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﺸﮕﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ NanoH2O and Porifera ﻫﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﻓﺬﺷﺎن دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ آﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و

170صفحه راهنما

  • راهنمای سایت
  • لطفا در خرید خود دقت کنید
  •  اگر شما طرح مورد نظر خود را بخرید 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی را هم میتوانید رایگان دریافت کنید.
  • ❤️❤️❤️

امکان دانلود رایگان 170 صفحه

راهنمای طرح توجیهی

دکمه خرید و پرداخت آنلاین

این طرح توجیهی

پائین تر است

راهنمای طرح توجیهی

در تلگرام و واتساپ

مختص خریداران طرح آماده

9126264253

اگر به روز شده این طرح را لازم دارید

به همین شماره واتس آپ پیام بدید

===================================

« امکان دریافت رایگان

خلاصه این طرح توجیهی»

قبل از خرید برای

کلیه کاربران

🌺🌺🌺🌺🌺

و همچنین یک طرح توجیهی کامل جهت دانشجویان

فقط در پایین همین صفحه درخواست نمایید تا در واتساپ یا تلگرام ارسال گردد

از پاسخ به سفارشات ناقص و یا غیر از

طرح های موجود معذورم

صفحه اینستاگرام سایت

 

farokh_karafarini@

گارانتی بازگشت وجه

گارانتی بازگشت وجه

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

جهت خرید و واریز کارت به کارت

شماره کارت پایین صفحه

زیرکادر جستجو

عزیزانی که قصد جدی برای

سفارش طرح اختصاصی دارند 

طرح آماده بصورت رایگان

ارسال میشود

   

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

همانطور که بارها در سایت اعلام شده

طرح های آماده

   

قدیمی هستند

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن در اﺻﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .
ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻳﻚ روﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی وراﻧﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺸﺎر.ﭘﺮوﺳﻪ ی ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن روی ﻳﻚ
ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺸﺎﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮاوا زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮراک وﻓﻴﻠﺘﺮ وﺟﻮد دارد.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی
ﻏﺸﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادی از اﺟﺰا ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮک وﺟﻮد
ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻻﻳﻪ ی ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ی ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮاوا ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﻨﺪ 200D دارد.آب وﻣﻮادی ﻛﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺮ را دارﻧﺪ ﻣ
زﻳﺮا ﻏﺸﺎﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮی ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺮای ﺑﺎردار ﻛﺮدن اﺟﺰای ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎی ﺗﻚ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻏﺸﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻮﻧﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ و دوارزﺷﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .

در ﺑﺮرﺳﻲ ه ﻛﺮدﻧﺪ در ﺗﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭘﻠﻴﻤﺮی را ﺑﺎ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ در آﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
روش اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮدن آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را از ﺑﺪﻣﺰه وﺷﻮرﻣﺰه ﺷﺪن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.اﻳﻦ روش ﻫﺎ
آب ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻤﺰﻣﻌﻜﻮس اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻮاد
ﻣﺤﻠﻮل در آب را از آن ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ آﺑﻲ ﺑﺪون ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺿﺮوری داﺷﺘﻴﻢ- ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﻬﺎی
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ وﻛﻠﺴﻴﻢ و-… ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺷﺮب را ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .

1ـ1ـ ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی آﻳﺴﻴﻚ اﺳﺖ .
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی آﻳﺴﻴﻚ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ دو، ﭼﻬﺎر و ﻫﺸﺖ
رﻗﻤﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

===========================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

طرح توجیهی ماسک نانو فیلتر

 

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال

گردد.کلیه نمونه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-فاصله از آب و برق و گاز؟

——————————————

لطفاً نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

 

 

 

طرح امکان سنجی تولید 9/000/000 ماسک نانوفیلتر
قیمت : 15,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

هدیه سایت به مشتریان

.......
🎁🎁🎁
.......
 
هدیه خریداران طرح توجیهی
 
 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه
   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

  • در صورتی که برای دریافت فایل
 

خریداری شده

 
  • مشکل داشتید حتما در واتساپ
 
  • پیام بدهید تا ارسال شود
 
2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *